Matte på lätt svenska är svårt. En studie om andraspråkselever och matematiska textuppgifter

DSpace Repository

Matte på lätt svenska är svårt. En studie om andraspråkselever och matematiska textuppgifter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matte på lätt svenska är svårt. En studie om andraspråkselever och matematiska textuppgifter
Author Cremona, Eva ; Jägerdén, Calle
Date 2009
Swedish abstract
ABSTRAKT Cremona, Eva och Jägerdén, Calle (2009) Matte på lätt svenska är svårt - en studie om andraspråkselever och matematiska textuppgifter. Maths in simple Swedish is difficult, A study of second-language students and textual mathematical exercises. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse den språkliga formuleringen har för andraspråkselevers resultat i matematik. I examensarbetet redovisas hur dagens forskning ser på andraspråkselevers situation och vil-ka hinder som kan finnas för att dessa ska nå framgång i skolan. Hur skolornas organisation bidrar till studieresultaten samt betydelsen av modersmålsundervisning tas också upp. Studi-en genomfördes i fyra kommuner och eleverna som deltog gick på IVIK - Individuella pro-grammets introduktionskurser för invandrare. Efter en förstudie, där hemspråkslärare och elever intervjuades, genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Eleverna besvarade två enkäter, en utan att särskild hänsyn tagits till språkformuleringen, den andra efter omformuleringar. Resultaten visar att omformuleringar av matematikuppgifter bidrar till ett förbättrat resultat i matematik. Vi har också funnit att det saknas specialpedagoger i arbetet med elever på IVIK. Detta är en stor brist på såväl individnivå som på gruppnivå och organisationsnivå. I arbetet problematiseras enkätresultaten genom att peka på dilemman som faran med omedvetna maktstrukturer och stigmatiserande av andraspråkselever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject specialpedagogik
andraspråkselever
Handle http://hdl.handle.net/2043/8312 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics