Kvinnor och män - lika inför lagen? En granskning av LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare vi vissa fall) -domar från länsrätten i Malmö

DSpace Repository

Kvinnor och män - lika inför lagen? En granskning av LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare vi vissa fall) -domar från länsrätten i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnor och män - lika inför lagen? En granskning av LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare vi vissa fall) -domar från länsrätten i Malmö
Author Linderoth, Eva ; Nilsson, Evelina
Date 2009
English abstract
This paper focuses on the fact that women and men often are treated differently, both in society as well as in court negotiations. Hierarchies based on gender are particularly obvious in an addictive environment – the lives of women living with addiction problems can therefore be extra hard. The law –The Care of Alcoholics and Drug abusers Act (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) in certain cases gives society a possibility to intervene when a person with addictive problems can’t break the addiction themselves. Our main purpose is to examine if norms based on gender play a role when a person is taken in to compulsory care according to the act and if the act is used differently depending on if the individual in question is male or female? As a method to answer our questions we have studied 60 verdicts from the Regional court (Länsrätten) in Malmö. The result of the paper show that sex and gender plays a big role when it comes to how the individual in question is treated in court.
Swedish abstract
Den här uppsatsen fokuserar på det faktumet att kvinnor och män ofta behandlas olika, både i samhället och i domstolen. Hierarkier baserade på biologiskt kön är särskilt uppenbara i missbruksmiljöer – livet som missbrukande kvinna kan därför bli extra tufft. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ger en möjlighet för samhället att ingripa då en person med missbruksproblematik inte själv klarar av att bryta sitt missbruk. Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka om normer baserade på biologiskt kön spelar roll när personer tas om hand enligt lagen och om lagen används annorlunda beroende på om individen i fråga är en man eller en kvinna? Som metod för att få svar på våra frågor har vi granskat 60 domar från länsrätten i Malmö. Uppsatsens resultat visar att biologiskt kön och genus spelar en stor roll när det gäller hur individen blir behandlad i rätten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject drogmissbruk
alkoholmissbruk
missbruksbehandling
LVM
genus
kön
maskulinitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8321 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics