Styrdokument om miljöhistoria

DSpace Repository

Styrdokument om miljöhistoria

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Styrdokument om miljöhistoria
Author Ahlberg, Victoria
Date 2009
English abstract
The purpose of the essay was to investigate whether the teaching of history in compulsory school should include environmental history. For this assessment an analysis was compiled researching six national and international steering documents. The school law, curriculum and course syllabus for history was analyzed. Also three international documents that form the basis for the curriculum were analyzed. The analysis was made from a perspective where history consciousness , in the context of preparedness for the future, was in the centre. The analysis was conducted in a shape of ideas analysis, where the occurrence of two ideas were investigated, partly if environmental history/environmental perspective should be a part of history teaching, and partly if teaching creates preparedness of action for the future. Furthermore, a comparison between the different level steering documents was made. The results showed that two documents don’t accentuate the ideas at all. The collected evaluation is that the steering documents for the later years of compulsory school prescribe that the teaching of history should contain an environmental perspective. It is clearly stated that teaching should create preparedness for the future, and it is expressed that an environmental perspective can create preparedness for the future. It is not prescribed that environmental history should be included in the teaching. The comparison between the steering documents at the different levels showed that the national steering documents are prescriptive and the international steering documents are requesting and recommending. The curriculum has however captured the intentions of the international governing documents.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida historieundervisningen för grundskolans senare år ska inkludera miljöhistoria. För denna bedömning gjordes en textanalys av vad sex styrdokument på nationell och internationell nivå föreskriver. Skollagen, läroplanen och kursplanen för historia analyserades. Utöver dessa granskades tre internationella dokument som ligger till grund för läroplanen. Undersökningen utgick från ett perspektiv där historiemedvetande, i bemärkelsen handlingsberedskap inför framtiden, stod i centrum. Den genomfördes i form av en idéanalys där förekomsten av två idéer granskades, dels att miljöhistoria/miljöperspektiv ska finnas med i historieundervisningen, och dels att undervisningen ska skapa handlingsberedskap inför framtiden. Vidare gjordes en jämförelse mellan vad styrdokumenten på de olika nivåerna föreskriver. Resultatet visade att styrdokumenten för grundskolans senare år föreskriver att historieundervisningen ska innehålla ett miljöperspektiv. Det skrivs tydligt fram att undervisningen ska skapa handlingsberedskap inför framtiden, och det uttrycks också att miljöperspektiv kan skapa detta. Det föreskrivs inte att miljöhistoria ska finnas med i historieundervisningen. Två av dokumenten skriver inte fram idéerna alls. Jämförelsen av styrdokumenten på de olika nivåerna visade att de nationella styrdokumenten är föreskrivande och att de internationella styrdokumenten är uppmanande och rekommenderande. Läroplanen har dock fångat upp intentionerna i de internationella styrdokumenten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject environmental history
steering document
history consciousness
preparedness for the future
ideas analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/8337 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics