Hållbar utveckling nu och i framtiden via historien

DSpace Repository

Hållbar utveckling nu och i framtiden via historien

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling nu och i framtiden via historien
Author Jakobsson, Edgar ; Österholm, Linus
Date 2009-06-16
English abstract
Through our studies we have investigated how the perspective sustainable development appear in three history text books for upper secondary school: Allt tiders historia Maxi, Perspektiv på historia A and Epos historia A – För gymnasieskolans kurs A och B. Furthermore, from the starting point in theories about consciousness of history, we have investigated to which extent the textbooks can develop students' readiness for action. Our method has been hermeneutic and in the analyses of the textbooks we have used our historical knowledge, a definition of sustainable development and theories about consciousness of history. The sections that have been analyzed in the textbooks are: the discovery of Americas, interwar period and Swedish contemporary history. The result shows that the perspective sustainable development is evident, to different extents depending on section and textbook. Furthermore, thus we show that there are possibilities on the basis of the text to develop readiness for action. In order to take full advantage of these possibilities demands a teacher that initiates an adequate approach to the textbook. On the basis of what previous research has showed, the teacher must decide the content of the education instead of letting the textbook do it.
Swedish abstract
I vårt arbete har vi undersökt hur perspektivet hållbar utveckling framträder i tre historieläroböcker för gymnasiet: Alla tiders historia Maxi, Perspektiv på historien A och Epos historia – För gymnasieskolans kurs A och B. Dessutom har vi, utifrån historiedidaktisk teori kring begreppet historiemedvetande, klarlagt i vilken utsträckning de undersökta läroböckerna kan utveckla elevers handlingsberedskap. Vår metod har varit hermeneutisk och i läromedelsanalysen har vi utgått från vår förkunskap om historien, en definition av hållbar utveckling samt teorier om historiemedvetande. Nedslagen som analyserats i böckerna har varit följande: upptäckterna, mellankrigstiden och svensk nutidshistoria. Resultatet visar att perspektivet hållbar utveckling gör sig gällande, dock i olika utsträckning beroende på nedslag och lärobok. Dessutom visar vi att det finns möjligheter att utifrån böckerna utveckla handlingsberedskap. För att ta tillvara på dessa möjligheter krävs lärare som initierar ett adekvat förhållningssätt till läroboken. Utifrån vad som visats i tidigare forskning, fordras således att läraren sätter ramarna för undervisningen och inte läroboken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject analysis of textbooks
history
sustainable development
consciousness of history
läromedelsanalys
historia
hållbar utveckling
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8338 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics