Handledning som arbetsverktyg för pedagoger

DSpace Repository

Handledning som arbetsverktyg för pedagoger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handledning som arbetsverktyg för pedagoger
Author Malmgren, Therese
Date 2009
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Vårterminen 2009 Abstrakt Malmgren, Therese (2009) Handledning som arbetsverktyg för pedagoger. ( Guidance as a functional tool for educators) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola Syftet med denna studie var att försöka ta reda på hur pedagoger ville att handledning skulle vara utformad och vad den skulle kunna innehålla, för att kunna användas som ett regelbundet arbetsverktyg. Dessutom syftade den till att försöka ta reda på vad, om något, som behövde förändras på organisations-, grupp- och individnivå för att vara så meningsfull som möjligt. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med sju personer, med semistrukturerade intervjufrågor. Av dessa sju var fyra stycken 1-7 lärare, två stycken 4-9 lärare samt en förskollärare. Resultatet visade att flera av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att kunna se sina fördelar och nackdelar, styrkor och svagheter, i ett handledningssamtal. Andra ansåg att möjligheten att kunna samtala om de problem man hade, utan att göra några värderingar var viktigt. Vidare ansåg man det också nödvändigt med ett givande och tagande i diskussionerna. Vad det gällde innehållet ville flera ha ett smörgåsbord med tips och idéer på hur man arbete med vissa elever. Det var även bra om diskussionerna var lösningsinriktade och om handledare verkade inom skolans värld. En del av de förändringar som pedagogerna ville genomföra var ledningens ökade intresse för handledning, sin egen möjlighet att ta sig tid och kunna ta kritik. Utöver detta ville flera av intervjupersonerna att ledningen skulle se till att tid avsattes för handledning. Nyckelord: handledningssamtal, lösningsfokusering, specialpedagogiska arbetsätt. Therese Malmgren Handledare: Barbro Bruce Examinator: Elsa Foisack
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject handledningssamtal
Lösningsfokusering
Handle http://hdl.handle.net/2043/8340 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics