Sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter - En systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

Sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter - En systematisk litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter - En systematisk litteraturstudie
Author Englander, Emma ; Iwars, Anna-Karin
Date 2009
English abstract
Hepatitis C is a relatively new and common chronic infection and approximately 170 million people worldwide are affected. The purpose of this literature review was to investigate nurses’ attitudes towards hepatitis C infected patients. Based on a systematic approach that followed Goodman’s seven-steps a literature review was done. After the literature search in the databases PubMed, CINAHL, PsychInfo and SweMed + a total of 10 scientific articles was elected; both qualitative and quantitative articles were included. The results from the selected articles lead to five different categories: Attitudes about hepatitis C and intravenous drug use, attitudes about safety and hygiene procedures, positive/negative attitudes, attitudes about fear of becoming infected and discriminatory attitudes. Further studies with a qualitative method are wanted to give a deeper understanding of nurses attitudes and quantitative studies are wanted in order to show that discriminatory behaviours towards hepatitis C patients exist.
Swedish abstract
Hepatit C är en relativt ny och vanlig kronisk infektion och ca 170 miljoner människor över hela världen är drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter. Utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt som följde Goodmans sju steg gjordes en litteraturstudie. Efter litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL, PsychInfo och SweMed+ valdes totalt 10 vetenskapliga artiklar ut där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Resultatet från de valda artiklarna utmynnade i fem kategorier: Attityder kring hepatit C och intravenöst drogmissbruk, attityder kring säkerhetsföreskrifter och hygienrutiner, positiva/negativa attityder, attityder som handlar om rädsla för att bli smittad och diskriminerande attityder. Fler studier med kvalitativ metodansats är önskvärt för att ge djupare förståelse för sjuksköterskors attityder samt kvantitativa studier för att visa att diskriminerande beteenden mot hepatit C patienter finns.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityd
hepatit C
omvårdnad
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/8347 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics