Fibromyalgi. En litteraturstudie om smärtbedömningsinstrument

DSpace Repository

Fibromyalgi. En litteraturstudie om smärtbedömningsinstrument

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fibromyalgi. En litteraturstudie om smärtbedömningsinstrument
Author Larsson, Therese ; Persson, Therese
Date 2009
English abstract
Fibromyalgia is a common cause of long-term pain and these people are often in situations that affect pain intensity and associated experience. Lack of capacity can occur, for example in housework, employment and leisure activities which can result in reduced quality of life. The purpose of this literature review was to examine how the VAS-scale can be applied to long-term pain and examine what other pain assessment instruments were available for and its similarities and differences compared with the VAS-scale. The result is based on ten scientific articles. The result is presented in three main themes: VAS-scale and its application, Other pain assessment instruments and its application as well as Similarities and differences between the VAS-scale and other pain assessment instruments. Using more then one pain assessment instrument has been shown to have good results, when other affected factors should be estimated in fibromyalgia. The results of the study showed that the VAS-scale has negative characteristics, but the positive characteristic implies that the scale needs to complement the assessment of prolonged pain.
Swedish abstract
Fibromyalgi är en vanlig orsak till långvarig smärta och dessa patienter befinner sig ofta i situationer som påverkar smärtintensiteten och tillhörande upplevelse. Även bristande förmåga kan uppstå när det exempelvis gäller att delta optimalt i hushållsarbete, förvärvsarbete och fritidsaktiviteter vilket kan resultera i minskad livskvalitet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur VAS-skalan kan tillämpas vid långvarigt smärttillstånd och att undersöka vilka andra smärtbedömningsinstrument som fanns att använda samt dess likheter och skillnader jämfört med VAS-skalan. Resultatet är baserat på tio vetenskapliga artiklar. I resultatet presenteras tre huvudteman: VAS-skalan och dess tillämpning, Andra smärtbedömningsinstrument och dess tillämpning samt Likheter och skillnader mellan VAS-skalan och andra smärtbedömningsinstrument utifrån syftet. Att använda fler än ett smärtbedömningsinstrument har visat sig ha goda resultat, då andra påverkbara faktorer bör skattas vid fibromyalgi. Resultaten från studien visade att VAS-skalan har negativa egenskaper men de positiva egenskaperna medför att skalan behövs som komplement vid bedömning av långvarig smärta.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fibromyalgi
Långvarig smärta
Sjuksköterska
Smärtbedömning
Smärtmätning
Smärtskala
Visuell analog skala
Handle http://hdl.handle.net/2043/8349 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics