Vad betyder Gud och livet för tonåringar?

DSpace Repository

Vad betyder Gud och livet för tonåringar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad betyder Gud och livet för tonåringar?
Author Berisha, Mimoza ; Sahin, Senay
Date 2009
English abstract
Målet med vår uppsats var att få större kännedom om hur ungdomar förhåller sig till religion, religiositet och livsfrågor och om detta förhållningssätt möjligtvis uppvisar influenser av ett genusperspektiv. En del av målet var också att få större medvetenhet om hur vår pedagogik skall inkludera ett genusperspektiv. För att komma till detta mål, har vi utgått ifrån den kvalitativa undersökningsmetoden enligt vilken vi samtalat med ett antal elever som läser sista året på högstadiet. I första hand var intervjuerna syftade till att låta eleverna prata om ämnen som berör religion och livet. Nästa steg blev att granskade deras tankar med ett genusperspektiv som utgångspunkt. Intervjuerna visade oss att ungdomar har många funderingar kring ämnen som religion, religiositet och livsfrågor. Vi kunde också konstatera att elevernas svar kunde uppvisa skillnader som vi kunde föra tillbaka till könstillhörigheten. I sin helhet har uppsatsen berikat våra kunskaper och gett oss en mer bredare infallsvinkel och en större förståelse för vilken betydelse livsfrågor och religiositet har för ungdomar.
Swedish abstract
The aim of our thesis was to gain greater knowledge of how young people relate to religion, religiosity and life, and this behavior might show influences of a gender perspective. Part of the aim was also to have greater awareness of how our education should include a gender perspective. To get to this goal, we have assumed the qualitative investigation method which we discussed with a number of students who read last year of high school. First, the interviews were aimed to let students talk about matters concerning religion and life. The next step was to examine their thoughts with a gender perspective as a starting point. The interviews showed us that young people have many thoughts about the topics of religion, religiosity and life. We could also see that the students' responses show differences that we could take back to gender identity. On the whole the paper has enriched our knowledge and given us a more broader approach and a greater understanding of the importance of life and religiosity has for young people.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject religion
religiositet
livsfrågor
genus
ungdomar
pedagogik
religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8364 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics