Staden ur barnens ögon

DSpace Repository

Staden ur barnens ögon

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Staden ur barnens ögon
Author Carlander, Emelie ; Meyerson, Annika
Date 2009
English abstract
”A child´s view of the city” This thesis is the result of a study concerning children’s independent movement, and the choices they make in terms of where, how and what to play within their immediate surroundings. The study was accomplished in two parts. In the first part we interviewed children and followed them on a walk in their neighborhood. By doing this we learnt how the children comprehended their surroundings. In the second part we interviewed representatives from the roadwork’s department to ascertain how children’s interests have been taken into consideration when planning the inner-city environment. Th e aim of this study was to understand and describe how children experience life in the centre of Malmö. In our study we focused on the interaction between children and places, and also on the interaction between children and people in the street. The main questions we asked were: What qualities can be found in the children’s closest surroundings? Why is it that some places, streets or playgrounds appear more interesting to children than others? What do children consider exciting, frightening or boring? How are children´s interests being considered when the inner city is being planned? In the fi rst part of the study we interviewed seven children, aged eight and eleven years old. The questions focused on their favorite places for play, their independent mobility, the city traffic and their perception of positive and negative qualities in their neighborhood. The interviews were followed by walks with the children in order to observe them interacting with their environment. The second part of the study was based on a meeting with representatives from the roadwork’s department. We wanted to find out how they thought their work influenced the children’s environment and what was being done today to improve the quality of children’s lives in the inner-city. The main fi ndings were that the children in the inner city were quite happy with their living situation, although they wished the surroundings were greener, less heavily trafficked and less untidy. Children tend to play everywhere and often choose places which adults consider inappropriate. They prefer places where they can climb or be challenged in different levels. Another finding from our study was that planning for children is difficult for two reasons. First, the communication between children and adults is often complicated, and second, it’s hard to put children’s need in front of others groups in the society.
Swedish abstract
“Staden ur barnens ögon” Denna uppsats är ett resultat av en undersökning om barns rörelsefrihet och deras lekvanor i sin närmaste omgivning. Studien består av två delar. I den första delen intervjuade vi barn och tog sedan med dem på en promenad i sitt närområde. På så sätt fick vi förståelse för hur de uppfattar sin omgivning i innerstaden. I den andra delen av studien intervjuade vi representanter från gatukontoret för att ta reda på hur barns intressen tas tillvara i planeringen av innerstaden. Målet med vår studie var att skapa förståelse för, och beskriva hur barn upplever att bo i centrala Malmö. I undersökningen fokuserade vi också på mötet mellan barn och platser, och hur de interagerar med andra människor. Våra huvudfrågor kretsade kring stadsmiljöns karaktär: Vad finns det för kvalitéer i barnens närmiljö i innerstaden? Vad upplevs som intressant, skrämmande och tråkigt i omgivningen? Var leker man helst och vad leker man helst med? Hur tas barns intressen tillvara när man planerar miljön i innerstaden? I den första delen intervjuade vi sju barn i åldrarna åtta och elva år. Våra frågor handlade bland annat om deras favoritplatser för lek, rörelsefrihet, stadstrafikens påverkan samt deras uppfattning om positiva och negativa kvaliteter i närområdet. Under promenaderna blev barnens synpunkter på sin omgivning ännu tydligare. När vi i den andra delen intervjuade representanter från gatukontoret, ville vi ta reda på hur kommunens arbete påverkar barns miljö och vad som görs för att förbättra deras situation. Resultatet av vår undersökning visar att barnen är relativt nöjda med att bo i innerstaden. De önskar sig däremot en grönare och renare omgivning med mindre trafik. Barn tenderar att hitta platser för lek överallt, och särskilt ställen som vuxna inte tycker är lämpliga. De föredrar platser där de kan klättra eller utmana sig själva. Vi kom också fram till att det är svårt att planera för barn, främst av två anledningar. För det första har vuxna ofta svårt att kommunicera med barn, och för det andra är det komplicerat att få ihop alla samhällsgruppers intressen när man planerar stadens utformning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject planering
lekplats
barn
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/8386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics