Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler -en studie av sex fastighetsföretag i Skåne

DSpace Repository

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler -en studie av sex fastighetsföretag i Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler -en studie av sex fastighetsföretag i Skåne
Author Andersson, Elin ; Engdahl, Pernilla
Date 2009
English abstract
The property manager has an important role in helping the tenant to succeed in their business operations. To make this possible, is of importance that the composition of tenants is thought through and well adjusted. It is also important that the real estate company has an understanding of how their operations affect the tenants and their business. The essay is a study of six property companies in Skåne working with the composition of tenants in commercial premises. The extent to which real estate firms are working on the composition differs. One of the investigated companies has a well- developed strategy for how to work with the composition. They have guidelines that clearly states which customers they turn to and criterions that stakeholders should meet are well defined. Three real estate companies have an underlying view that they assume in their choice of tenant. They look to the factors that the tenants should have similar values, strong brand or fit in to the business plan for each property. The two remaining companies are not working to the same extent against specific customer and the composition of tenants. One of these companies emphasizes that it is often the tenants themselves who choose to open their businesses in the same area as their competitor are located and this often means that similar companies are centred in the same area. To get the best possible composition of tenants several of the property managers visit the webpages and current offices of their prospects. This approach reduces the risk of tenants who do not fit in a building's composition needs to be included. Real estate companies are taking in the work of the composition into account whether the competing activities can be placed near each other or not. In some cases there may be a common benefit between the two competitors, while in other cases this may imply a deterioration of results for all parties.
Swedish abstract
Fastighetsförvaltaren ska underlätta för hyresgästen att lyckas i sin affärsverksamhet. För att möjliggöra detta kan det vara av vikt att ha en väl fungerande sammansättning av hyresgäster. Det är även av betydelse att fastighetsföretaget har en förståelse för hur den egna verksamheten påverkas hyresgästens verksamhet. Uppsatsen är en studie av hur sex fastighetsföretag i Skåne arbetar med sammansättningen av hyresgäster i kommersiella lokaler. I vilken utsträckning fastighetsföretagen arbetar med sammansättningen skiljer sig åt. Ett av de undersökta företagen har en väl utarbetad strategi för hur de ska arbeta med sammansättningen. De har tydliga riktlinjer för vilka kundgrupper de vänder sig till samt olika kriterier som intressenten bör uppfylla. Tre av fastighetsföretagen har en bakomliggande tanke som de utgår från i sitt val av hyresgäst. De ser till faktorer som att hyresgästerna ska ha liknande värderingar, starkt varumärke eller passa in i affärsplanen för respektive fastighet. De två kvarstående företagen arbetar inte i samma utsträckning mot specifika kundgrupper och med sammansättning av hyresgäster. Ett av dessa företag betonar att det ofta är hyresgästerna själva som söker sig till ett och samma område och att detta kan innebära att liknande verksamheter samlas. För att få en väl fungerande sammansättning av hyresgäster undersöker flera av fastighetsföretagen intressentens verksamhet genom att besöka deras hemsida och nuvarande lokal. Genom detta tillvägagångssätt minskas risken för att hyresgäster som inte passar i en fastighets sammansättning tas in. I arbetet med sammansättningen tar fastighetsföretagen i beaktning huruvida konkurrerande verksamheter kan placeras i närheten av varandra. I vissa fall kan det uppstå en gemensam nytta mellan två konkurrenter samtidigt som det i andra fall kan innebära ett försämrat resultat för alla parter.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject sammansättning av hyresgäster
kommersiella lokaler
Handle http://hdl.handle.net/2043/8387 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics