Sfi i förändring - En studie ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Sfi i förändring - En studie ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sfi i förändring - En studie ur ett lärarperspektiv
Author Mårtensson, Ulla
Date 2009
Swedish abstract
Idén till detta examensarbete väcktes när jag gjorde en praktikperiod på Falkenbergs introduktionsenhet för invandrare. Då kom jag också i kontakt med sfi (svenska för invandrare) för första gången och det är också den verksamheten som denna studie handlar om. Som syfte har jag valt att belysa det förhållningssätt som ligger till grund för undervisningen i sfi, samt se närmare på vilka problem och möjligheter som finns inom utbildningen. För att ta del av verksamheten intervjuade jag en grupp lärare som arbetar på sfi i Falkenberg. Det är utifrån deras synvinkel som jag sedan valt att titta närmare på hur arbetssituationen ser ut, hur undervisningen bedrivs idag samt vad lärarna tycker om de nya lagförslag som lagts fram och som är tänkt att förändra sfi-verksamheten till det bättre. Min studie inleds med en kortare sammanfattning av sfi och dess historia fram till idag och jag beskriver också de nya lagförslagen och grunden till dessa. Under arbetets gång fick jag insikt om att det råder brist på tidigare forskning i ämnet och att området är svårt att studera eftersom det påverkas av många olika faktorer. När jag tolkat mitt resultat har jag valt att använda mig av olika teoretiska utgångspunkter såsom social inlärning, stereotyper, attributioner, pygmalioneffekten och slutligen stigmatisering. Det som jag tycker utmärker sig mest i resultatet är att det råder ett stort glapp mellan de styrande beslutsfattarna och lärarna. Lärarna menar att de som tar besluten måste komma ut i verksamheten för att förstå vilka behov som finns och att man då lättare kan förstå de verkliga problemen. Lärarna önskar också mer resurser och trycker på betydelsen av att man ser till varje enskild elev för att kunna hjälpa den på bästa sätt. Av resultatet att döma kan man också se att lärarna tycker att delar av de nya förslagen kommer att missgynna elever som redan har det svårt med sina studier och att man inte ser problematiken i detta från regeringens håll. En slutsats jag drar från min studie är att lärarna inte upplever att de nya lagförslagen är grundade i den vardag de arbetar i.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sfi
integration
Handle http://hdl.handle.net/2043/8390 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics