Stickrädda patienter - En fenomenologisk studie av några patienters upplevelser av stickfobi

DSpace Repository

Stickrädda patienter - En fenomenologisk studie av några patienters upplevelser av stickfobi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stickrädda patienter - En fenomenologisk studie av några patienters upplevelser av stickfobi
Author Gyllfeldt, Anna ; Hallenheim, Katharina
Date 2009
English abstract
Gyllfeldt, A & Hallenheim, K. Fear of needles – A phenomenological study of lived experiences of needle phobia. Degree Project, 15 credit points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society: Department of Nursing, 2009. Blood sample taking and injections is a part of the nurses´ work. Many patients feel discomfort, especially patients with needle phobia, while taking blood samples. This is the reason why nurses have to pay attention to this group of patients. The aim of the study was to describe how patients experience healthcare related situations where injections are given or vein or capillary samples are taken. Method: We have used the descriptive phenomenological scientific method described by Giorgi. Collection of data was done by the use of in-deep interviews with three informants that have described themselves as needle phobic. Results: An important aspect of the phenomenon needle phobia deals with the significance treating patients with respect and that the nurse understands their situation. The nurse should be perceptive and adapt the care to every patient’s needs. Keywords: Anxiety, the descriptive phenomenological scientific method discomfort, needle fear, pain, perceptiveness, treatment.
Swedish abstract
Gyllfeldt, A & Hallenheim, K. Stickrädda patienter – En fenomenologisk studie av några patienters upplevelser av stickfobi. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Blodprovstagning och injektioner är en stor del av sjuksköterskans arbete. Då många upplever obehag i samband med sticksituationer och i synnerhet de som lider av stickfobi, vill vi uppmärksamma hur sjuksköterskan kan hjälpa dessa patienter bättre. Syftet med studien var att beskriva hur patienter med stickrädsla upplever en vårdsituation där injektioner ges eller prover tas via ven eller kapillär. Metod: Vi har använt en deskriptiv fenomenologisk intervjumetod som beskrivs av Giorgi för insamling av data och analys. Djupintervjuer med tre informanter som anger sig själva som stickrädda har genomförts. Resultat: Det centrala resultatet i studien beskriver hur viktigt det är att behandlande sjuksköterskor bemöter stickrädda patienter med respekt och förståelse för deras situation. Sköterskan bör vara lyhörd och anpassa vården till varje enskild individs behov. Nyckelord: Bemötande, deskriptiv fenomenologisk metod, lyhördhet, obehag, smärta, stickrädsla, ångest.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anxiety
Needle fear
Pain
Discomfort
Handle http://hdl.handle.net/2043/8394 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics