Barn som sörjer - får de rätt stöd i skolan?

DSpace Repository

Barn som sörjer - får de rätt stöd i skolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn som sörjer - får de rätt stöd i skolan?
Author Gyllenhammar, Petra
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Den genomförda studien har granskat hur barn upplever sorg och hur de blir bemötta av skolan för att bearbeta detta. Undersökningen har baserats på litteraturläsning i ämnet samt genomförda intervjuer med dels elever som slumpmässigt valts i en niondeklass, dels med barn som upplevt djup sorg då en av deras föräldrar avlidit och dels slutligen också föräldrar till de sistnämnda barnen. Den kvalitativa intervjumetoden användes då målet var att få fram så spontana och omfattande svar som möjligt. Samtidigt fanns då möjligheten att betrakta de intervjuade och deras reaktioner. Klassföreståndaren har enligt såväl forskare som de intervjuade en viktig yrkesroll. Tyvärr visade studien att det finns stora brister hos lärare. Föräldrar och forskare är också av uppfattningen att hjälp ska komma med automatik och omedelbart vid en djup sorg, vilket inte heller alltid sker enligt studiens resultat. Betydelsen av att barn inte själv kan avgöra sina behov i sorg framställdes definitivt av såväl forskare som föräldrar. Trots detta överlät skolan i stort till barnen att själv avgöra om de behövde stöd och hjälp. Författarna till böckerna jag har läst framhäver betydelsen av att barn i sorg tas om hand i skolan då deras utvecklingskurva, relationer till andra och inställning till skolan i annat fall kan svikta och påverka deras framtid och liv i vuxen ålder. Handlingsplaner ska finnas men det är också av stor betydelse att dessa anpassas individuellt till respektive skolas förutsättningar. Resultatet av intervjuer med barn som har förlorat en förälder respektive dessa barns förälder som de bor hos idag visar att det troligen inte finns några handlingsplaner för hur barn i sorg ska bemötas på de skolor som denna studie indirekt kom i kontakt med. Ett alternativ är att lärarna som de drabbade barnen kom i kontakt med inte har kännedom om sin skolas eventuella handlingsplan och ett annat alternativ kan vara att lärarna på de representerade skolorna inte har förståelse och kunskap om barns behov och utveckling. Nyckelord: barn, elever, sorg, kris, stöd, förälder, skola, lärare, klassföreståndare
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
elever
sorg
kris
stöd
förälder
skola
lärare
klassföreståndare
Handle http://hdl.handle.net/2043/8396 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics