Hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling i sitt dagliga liv

DSpace Repository

Hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling i sitt dagliga liv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling i sitt dagliga liv
Author Segerlind, Camilla ; Tuason, Patrik
Date 2009
English abstract
HOW SLEEP APNEA SYNDROME PATIENTS EXPERIENCE CPAP-TREATMENT IN THEIR DAILY LIFE AN EMPIRICAL INTERVIEW STUDY CAMILLA SEGERLIND PATRIK TUASON Segerlind, C and Tuason, P. How sleep apnea syndrome patients experience CPAP-treatment in their daily life. An empirical study on sleep apnea syndrome patients' experience of CPAP-treatment and its impact on daily life. Degree project in Nursing 15 credit points. Malmoe University: Health and Society, department of Nursing, 2009. The purpose of the study was to examine how patients with sleep apnea syndrome experience CPAP therapy and how it affects their daily lives. This empirical study was conducted by 7 qualitative interviews with patients who have sleep apnea syndrome and treated with CPAP machine. The interviews were made in the patients' homes or by telephone. The collected data were analyzed using qualitative content analysis with the inductive approach and the following subcategories was revealed; compliance, CPAP machine and the daily life. These categories created a major theme: To adjused to CPAP, and to make progress in daily life. Patients' experience of CPAP was that it was impossible to live without and that the daily life has changed. It is essential that the patient follow the recommendations of the treatment to achieve full effect. It is important to inform about sleep apnea syndrome, how this can be prevented, on the risk of being affected and the importance of compliance to the CPAP treatment. Keywords: CPAP, daily life, empirical study, experiences, interviews, nursing, patients, sleep apnea syndrome.
Swedish abstract
HUR PATIENTER MED SÖMNAPNÉSYNDROM UPPLEVER CPAP-BEHANDLING I SITT DAGLIGA LIV EN EMPIRISK INTERVJUSTUDIE CAMILLA SEGERLIND PATRIK TUASON Segerlind, C och Tuason, P. Hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling i sitt dagliga liv. En empirisk studie intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2009. Syftet med studien var att undersöka hur patienter med sömnapnésyndrom upplever CPAP-behandling och hur denna påverkar deras dagliga liv. Genom 7 kvalitativa intervjuer med patienter som har sömnapnésyndrom och som behandlas med CPAP-maskin, utfördes denna empiriska intervjustudie. Intervjuerna gjordes i patienternas hem eller via telefon. Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och följande underteman framkom i analysen; compliance, CPAP-maskin och det dagliga livet som tillsammans skapade ett huvudtema: Att anpassa sig till CPAP och att göra framsteg i det dagliga livet. Patienternas upplevelser av CPAP var att den var omöjlig att leva utan och upplevelsen av att dagligt liv har förändrats. Det är av största vikt att patienten följer rekommendationer av behandlingen för att full effekt ska uppnås. Det är viktigt att informera om sömnapnésyndrom, om hur detta kan förebyggas, om risken för att drabbas, och om hur betydelsefull compliance är vid CPAP-behandling Nyckelord: CPAP, dagligt liv, empirisk studie, intervjuer, omvårdnad, patienter, sömnapnésyndrom, upplevelser
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject CPAP
dagligt liv
empirisk studie
intervjuer
omvårdnad
patienter
sömnapnésyndrom
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/8397 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics