Lotsmodellens karta och terräng - En utvärdering av en samarbetsmodell för kommunala och regionala aktörer kring barn med psykisk ohälsa

DSpace Repository

Lotsmodellens karta och terräng - En utvärdering av en samarbetsmodell för kommunala och regionala aktörer kring barn med psykisk ohälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lotsmodellens karta och terräng - En utvärdering av en samarbetsmodell för kommunala och regionala aktörer kring barn med psykisk ohälsa
Author Haglund, Catrin
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsen är en kvalitativ utvärdering av Lotsmodellen. Lotsmodellen är en samarbetsmodell som används av kommunala och regionala aktörer som behöver samverka kring barn och unga med psykisk ohälsa. Utvärderingen syftar till att beskriva och analysera Lotsmodellen utifrån både dess förtjänster och problem. Särskild stark tonvikt läggs vid lotsambassadörernas upplevelser av modellens tillämpning. Undersökningen har genomförts utifrån frågeställningarna ”Hur kan samarbete enligt Lotsmodellen karakteriseras?” samt ” Vilka svårigheter och förtjänster innebär tillämpningen av Lotsmodellen?”. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med tio informanter som har ett särskilt uppdrag att informera och sprida Lotsmodellen bland sina kollegor i respektive verksamhet. Resultatet analyseras med hjälp av Axelsson & Bihari Axelssons modell (2006) kring olika typer av integrering av hälsofrämjande organisationer samt Danermark & Kullbergs teorier kring samverkans projekt- och problemmekanismer. Resultatet visar att Lotsmodellen kan karakteriseras som ett samarbete som operationaliseras i tillfälligt sammansatta multidisciplinära team. Lotsmodellen upplevs vara ett användbart redskap, men det finns ett behov av att utveckla en bättre ”samverkanskompetens” bland medarbetarna för att hantera bland annat kulturskillnader och gränsdragningsproblematik.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
Miltonprojekt
multidisciplinära team
problemmekanismer
projektmekanismer
samarbete
samarbetsmetod
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics