Informationshantering och andra konkurrensfördelar i en förändringsfas

DSpace Repository

Informationshantering och andra konkurrensfördelar i en förändringsfas

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Informationshantering och andra konkurrensfördelar i en förändringsfas
Author Andersson, Magnus ; Eriksson, Alexander ; Svensson, Josefine
Date 2009
English abstract
Problem – This study intends to examine how management of patient oriented information in Hälsoval Skåne is perceived as a competitive advantage of the private units and whether there are other competitive advantages that these consider to be crucial. Method – A qualitative study in terms of a case study has been made. Managers of four private health units, providing primary health care in Malmö, were interviewed. Hälsoval Skåne is a major change in primary health care in the region. Initially a literature review has been made to engender a greater understanding of this not yet researched field. Finally, the empirical material is analyzed and discussed on the basis of the selected theories; organization, services and information. Conclusions – The results of the study can be summarized in four points. Management of patient oriented information is of minor importance as this to a great extent is governed by the laws and regulations. Of great importance are instead to optimize personnel, and to adjust the offer to the geographical area to which the unit operates within. At the same time, it is crucial for both the Region Skåne and the respective units to ensure and maintain a good cooperation. Further research – It would be in interest to, in a year, conduct a study like this to follow up the attitude of, and competition between the units. Since this study only covers private units, it would be interesting to also highlight the opinions of Region Skåne, public units and patients. Contributions – The study contributes to a better understanding of Hälsoval Skåne and the competitive advantages that the private healthcare units consider to be crucial in this phase of change.
Swedish abstract
Problemområde – Med uppsatsen ämnas undersöka på vilket sätt hanteringen av patientrelaterad information i Hälsoval Skåne uppfattas som en konkurrensfördel av privata vårdenheter och huruvida det finns andra konkurrensfördelar som dessa vårdenheter anser vara avgörande. Metod – En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en fallstudie där verksamhetschefer på fyra privata vårdenheter, som bedriver primärvård i Malmö, har intervjuats. Hälsoval Skåne innebär en stor förändring av primärvården inom regionen. Därav har inledningsvis en bred litteraturstudie gjorts för att skapa en ökad förståelse för detta obeforskade fält. Avslutningsvis har det empiriska materialet analyserats och diskuterats med utgångspunkt i de valda teoriområdena; organisation, tjänster och information. Resultat – Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i fyra punkter. Hantering av patientrelaterad information är av mindre betydelse då den i mångt och mycket regleras i av lagar och förordningar. Av stor betydelse för vårdenheterna är istället att optimera personalen och anpassa erbjudandet till det geografiska område som enheten är verksam inom. Samtidigt är det avgörande för både Region Skåne och respektive vårdenhet att säkerställa och upprätthålla ett gynnsamt samarbete. Vidare forskning – Det hade även varit av intresse att, om ett år, utföra en studie liknande denna för att följa upp inställningen hos och konkurrensen mellan enheterna. Då denna studie endast omfattar privata vårdenheter hade det varit intressant att även lyfta fram åsikter från Region Skåne, offentliga enheter och patienter. Uppsatsens bidrag – Uppsatsen bidrar till att skapa ökad förståelse för Hälsoval Skåne och de konkurrensfördelar som de privata vårdenheterna anser avgörande i denna förändringsfas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Informationshantering
Konkurrensfördel
Tjänstekvalitet
Hälsoval Skåne
Patientrelaterad information
Handle http://hdl.handle.net/2043/8418 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics