Livsfrågor - En undersökning av elevintresse och arbetssätt på en grundskola

DSpace Repository

Livsfrågor - En undersökning av elevintresse och arbetssätt på en grundskola

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livsfrågor - En undersökning av elevintresse och arbetssätt på en grundskola
Author Stiernströmer, Gabriella
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Föreliggande undersökning är ett försök att genom en gruppenkät fånga en bild av intresset för livsfrågor hos elever i en sjundeklass och en niondeklass på en skola där man arbetar aktivt med livsfrågepedagogik både inom ramen för den traditionella religionskunskapsundervisningen samt inom livskunskapsundervisningen. Sammanlagt har 37 elever besvarat en enkät som på olika sätt försöker mäta intresset för några olika livsfrågor både av traditionellt religiös karaktär och av mer sekulär art. Resultatet redovisas och analyseras utifrån frågeställningar som behandlar vilka frågor eleverna upplever som viktigast, huruvida det finns ett samband mellan elevernas intresse för livsfrågor och vilka frågor de vill lyfta till diskussion i klassen samt hur eventuella skillnader ser ut mellan kön, åldersgrupper och etnisk bakgrund. Resultatet visar att det finns ett intresse från elevernas sida att arbeta aktivt med flera av de livsfrågor som tas upp men att det i vissa fall finns tydliga skillnader mellan vad eleverna önskar behandla utifrån variablerna kön, ålder och etnisk bakgrund. Nyckelord: livsfrågor, livsfrågepedagogik, livskunskap, religionskunskap, religionsdidaktik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject livsfrågor
livsfrågepedagogik
livskunskap
religionskunskap
religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics