Ungdomars identitet genom chatspråk

DSpace Repository

Ungdomars identitet genom chatspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars identitet genom chatspråk
Author Dahlgren, Oksana
Date 2009-08-03
English abstract
Abstract Dahlgren, O (2009). Ungdomars identitet genom chatspråk (The Identity of Youth through the Language of Chat) Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola This examination work describes the identity searching process among youths and in what way chat language forms the identity of the today’s youths. The purpose of the examination work is to describe the youth period and give a view of in what way chat forms the today’s youths identity. Further more this work aims to contribute to parents´ and grown-ups´ awareness about such a situation of life among youth, for them to be able to have understanding for the youths, accept their behavior and language and to support them. The work is based on the following questions: What may the identity searching process mean? In what way may chat and chat language form the youth’s identity? The methods which were used to get answers of the issues have been to interview the youths about chat, and chat language, and to make a research of extracts from the personal chat examples of the interviewed group. The theoretical background consisted of the I-identity definition, as well as the psychoanalytical theory and the social psychological theory, and the definitions of chat and language. The result indicates towards that chat and chat language is a part of today’s youth’s everyday life. The conclusion of the examination work is the following: chat and chat language form the today’s youth identity by means of giving them the feeling of belonging to a group and is a field for expression of their personality. Keywords: Youth, identity, chat, chat language, MSN, smiley, emotional icon.
Swedish abstract
Abstrakt Dahlgren, O (2009). Ungdomars identitet genom chatspråk (The Identity of Youth through the Language of Chat) Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet beskriver identitetssökandeprocessen bland ungdomar och på vilket sätt chatspråk formar dagens ungdomars identitet. Syftet med examensarbetet är att beskriva ungdomsperioden och ge en syn på hur chatt formar den nutida ungdomens identitet. Dessutom syftar arbetet till att bidra till föräldrars och vuxnas medvetenhet om en sådan ungdoms livssituation för att de skall kunna ha förståelse för ungdomarna, acceptera deras beteende och språk och vara ett stöd. Arbetet har utgått ifrån följande frågor: Vad kan en identitetssökandeprocess bland ungdomar innebära? På vilket sätt kan chatt och chatspråk forma ungdomars identitet? De metoder som använts för att få svar på frågeställningarna har varit att intervjua ungdomar om chatt och chatspråk och att göra en undersökning av utdragen ur chatt av de intervjuade ungdomarna. Den teoretiska bakgrunden bestod av jagidentitetsbegreppet samt den psykoanalytiska teorin och det socialpsykologiska perspektivet och begreppen chatt och språk. Resultatet pekar på att chatt är en del av den nutida ungdomens vardag. Slutsatsen i examensarbetet är att chatt och chatspråk formar dagens ungdomars identitet genom att ge dem tillhörighet till en grupp och är ett fält där de kan uttrycka sin personlighet. Nyckelord: Ungdomar, identitet, chatt, chatspråk, MSN, smiley, emoticon.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ungdomar
identitet
chatt
chatspråk
MSN
smiley
emoticon
Handle http://hdl.handle.net/2043/8452 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics