Nuets förflutna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nuets förflutna
Author Böttinger, Anders ; Juelsson, Mattias
Date 2009
English abstract
The aim of this thesis was to construct an outline for the A-course in history in senior high schools, focusing on the period 1900-2009. We wanted to investigate if such an outline could achieve the aims for the course and deepen the history awareness of the students. In the outline we work forward genetically from the year 1900 and make genealogical connections to the earlier history. History awareness and genealogy were important concepts in the construction and evaluation of the outline. The period 1900-2099 was divided into 10 study areas, where essential events and developments were touched on and from which genealogical connections were made. We found that all the aims of the History A-course should be achieved with this outline. By focusing on the present perspective in the history awareness of the students we believe that the other perspectives are improved as well, which hopefully leads to deepened history awareness. We believe that the genealogical connections in our outline clarify the link between the present and the past and increase the individual student’s conception of herself and her place in history.
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen var att utforma ett kursupplägg till A-kursen i historia på gymnasiet som utgår från perioden 1900-2009. Vi ville undersöka om man genom ett sådant upplägg kunde uppnå kursmålen och samtidigt skapa ett bra underlag för att fördjupa historiemedvetandet hos eleven. Historiemedvetande och genealogi var två centrala teoretiska begrepp i utformandet och utvärderingen av upplägget. I kursupplägget arbetar vi oss framåt genetiskt från år 1900 och gör genealogiska kopplingar till den tidigare historien. Perioden 1900-2009 delades in i 10 arbetsområden, där viktiga händelser och skeenden behandlades, och utifrån vilka genealogiska kopplingar gjordes. Vi fann att samtliga kursmål för historia A bör kunna uppnås med detta upplägg. Genom att fokusera på nutidsperspektivet i elevens historiemedvetande tror vi också att de övriga perspektiven förstärks, vilket förhoppningsvis leder till ett fördjupat historiemedvetande. De genealogiska kopplingarna i vårt kursupplägg tror vi förtydligar sambandet mellan nutid och dåtid och stärker den enskilde elevens uppfattning om sig själv och sin plats i historien.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genealogi
historia A
historiemedvetande
nutidshistoria
utvecklingsarbete
development study
genealogy
history A
history awareness
present history
Handle http://hdl.handle.net/2043/8455 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics