Grön planering för social gemenskap

DSpace Repository

Grön planering för social gemenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grön planering för social gemenskap
Author Cerbach, Caroline ; Lydén, Nicolina
Date 2009
English abstract
The cities around the world are in great need of green environments. The physical planning of urban areas today focuses on creating condensed cities that make use of unexploited areas. This development leads to reduction of the number of accessible green areas in the cities, at the same time as the need for green areas is ever greater. The creation of a green relaxing area next to where you live is therefore of utmost importance. Developing a well functioning courtyard environment requires both thought and planning. The court yard must communicate with its environment and be designed with respect to the inhabitants of the neighborhood. The object of this project is a neighborhood situated in the central parts of the city of Landskrona. The present court yard environment of the Landskrona neighborhood in relation to its social context has been studied. The thesis resides on a profound on-site study, which has resulted in an analysis. The analysis has in turn resulted in the creation of a suggested embodiment of the court yard which provides a visual image of what could be a suitable court yard for this particular neighborhood. The subject of this thesis resides on the urban research, which shows the importance of access to green environments. Increased access to green environments has displayed beneficial effects on both the mental and physical health of the inhabitants. Furthermore the effect of an improvement of a poorly developed court yard with relation to the feeling of community amongst its inhabitants has been investigated. In addition to the object court yard, other court yards have been studied and observations to as how people use and relate to the different sub-spaces of the court yards have been made. Other important reflections of the thesis are how people experience their court yard and what is perceived as a well functioning court yard environment.
Swedish abstract
Städer runt om i världen är i stort behov av gröna miljöer. Dagens fysiska stadsplanering fokuserar på att skapa täta städer som breder ut sig på oexploaterad mark. Resultatet av denna utveckling blir allt färre tillgängliga grönområden i städerna, samtidigt som dessa områden är viktigare än någonsin. Därför är det än viktigare att skapa ett grönt rekreationsområde i direkt anslutning till bostaden. En god och välfungerande gårdsmiljö kräver en del omtanke och planering. Gårdsmiljön måste möta sin omgivning och utformas efter människorna som bor i kvarteret. Kvarteret för vår studie ligger i Landskrona och är belägen i stadens centrala delar. Vi har undersökt kvarterets befintliga gårdsmiljö i relation till sitt sociala sammanhang. Arbetet grundar sig i en fördjupad platsstudie som resulterat i en analys. Utifrån analysen har ett gestaltningsförslag gjorts som visuellt ger en bild av vad som hade kunnat lämpa sig för just detta kvarter. Det valda ämnet grundar sig i den urbana forskning som visar på vikten av tillgång till gröna rum. Tillgängligheten till grönmiljö visar på positiva effekter för både den psykiska och fysiska hälsan. Vi vill undersöka om en utveckling och förbättring av en skralt utformad innergård kan innebära ökad social gemenskap för de boende. Vi har förutom den aktuella innergården studerat andra gårdar och reflekterat över relationen mellan hur människor använder och relaterar till de olika delrummen. Andra viktiga reflektioner som har gjorts är hur människor upplever sin innergård och vad som uppfattas vara en god gårdsmiljö.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Landskrona
social gemenskap
gård
bostadsnära grönmiljö
tillgänglighet
god gårdsmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/8458 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics