Fastighetsdrift på entreprenad - en studie av Hässleholms och Ängelholms sjukhus

DSpace Repository

Fastighetsdrift på entreprenad - en studie av Hässleholms och Ängelholms sjukhus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fastighetsdrift på entreprenad - en studie av Hässleholms och Ängelholms sjukhus
Author Persson, Angelica ; Samevik, Annica
Date 2009
English abstract
The purpose of this paper is to investigate in what way RegionFastigheters change in their organisation affected their form of activity. In this paper we will analyze whether the results from the change in the organisation confirms well regarded theories and hypothesis regarding outsourcing. A comparison between the hospitals in Hässleholm and Ängelholm concerning the operation management has taken place. Finally we compare the arisen result with the goals that RegionFastigheter sat out to accomplish relating to the matter in the first place. It is important that the operation management, regarding this specific matter, doesn’t impair the quality or weakens the operations safety because that will affect the healthcare and the hospitals over time. The evaluation emanated from the following areas and questions at issue: 1. Co-workers: How do the co-workers experience the change in the operation management? 2. Customers: How do the customers experience the change in the operation management? 3. The activity: In what way has the change in the activity affected the operation management? In this investigation we have done interviews and carried out enquiries. The respondents in the polls are persons who are affected by RegionFastigheters reorganisation: employees in the operation management, customers, customer’s service and RF economy department. The investigation has been done from both a quantitative and a qualitative method. The result deriving from the interviews and enquires led us to the conclusion that the better part of the organisations co-workers had high expectations and was initially positive to the privatization. But today, all the co-workers feel that their work situation has taken a turn for the worse after the reorganisation. Even though the co-workers feel that their work situation has deteriorated it seems that the customers hasn’t been affected in a negative way. This may lead you to believe that the service level is equal to earlier. All the respondents in the survey emphasized however that the centralized customer service doesn’t function optimally. An efficiency improvement of the work process as well as an improvement of the costs has taken place. The objectives set out in order to meet competition concerning customer, economy and operation security has been accomplished. On the other hand, their objectives concerning the employees don’t comply with how the situation is today within the organisation.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att utreda hur RegionFastigheters organisationsförändring har påverkat deras verksamhet. Vi analyserar om uppkomna effekter stämmer överrens med dokumenterade teorier om outsourcing samt uppställda hypoteser. En jämförelse av driftentreprenaderna på sjukhusen i Hässleholm och Ängelholm har gjorts. Slutligen jämförs resultatet med Regionfastigheters uppställda mål avseende konkurrensutsättningen. I den specifika driftentreprenaden är det extra viktigt att inte en försämring av vare sig kvaliteten eller driftsäkerheten sker då det i förlängningen berör sjukvården. Undersökningen har utgått från följande områden och frågeställningar: 1. Medarbetare: Hur upplever medarbetarna den förändrade driftorganisationen? 2. Kunder: Hur upplever kunderna den förändrade driftorganisationen? 3. Verksamheten: Vilka effekter har omorganisationen på driftverksamheten? Hypoteser utifrån frågeområdena har ställts upp för att lättare skapa fokus i forskningsprocessen. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer och enkätundersökningar. Respondenterna är personal som berörts av RegionFastigheters omorganisation: personal i driftverksamheten, kunder, kundtjänst och RF:s ekonomiavdelning. Vi har använt oss av både kvantitativ och kvalitativ metod i undersökningen. Intervjuerna har varit semistrukturerade med öppna frågor och enkäterna strukturerade med rader för kommentarer under svarsalternativen. Utifrån datainsamlingen kan det konstateras att de flesta av driftmedarbetarna hade höga förväntningar och var positivt inställda inför privatiseringen. Idag upplever dock samtliga medarbetare att deras arbetssituation har försämrats efter organisationsförändringen. Det tycks dock inte ha påverkat deras arbetsutförande. Kunderna tycker att servicenivån, tjänstekvaliteten och utförarkompetensen är jämställd med tidigare. Samtliga respondenter i undersökningen poängterade dock att den centraliserade kundtjänsten inte fungerar optimalt. Undersökningen visar också att både en effektivisering av arbetsprocessen och kostnaderna har skett. RegionFastigheter bekräftar att kostnaderna för fastighetsdriften har minskat, vilket kan bero på ett fördelaktigt avtal samt minskade personalkostnader. De uppsatta målen angående konkurrensutsättningen gällande kund, ekonomi och driftsäkerhet kan anses infriade. Däremot RegionFastigheters mål avseende medarbetarna kan inte ses som uppfyllt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fastighet
Drift
Entreprenad
Outsourcing
Real estate
Management
Handle http://hdl.handle.net/2043/8460 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics