CAD-samordning - en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin

DSpace Repository

CAD-samordning - en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title CAD-samordning - en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin
Author Martinez, Cesar ; Papadimitriou, Christos
Date 2009
English abstract
CAD coordination or ”digital Coordination” does not mean that it is only used in the construction industry. All major projects are made with CAD-software in product manufacturing and product development, requiring the utmost precision in the measurement data. The technology takes pace against a program that is becoming increasingly complex and may be seen as complicated and more problematic. You do not need much knowledge about CAD-use to understand that a more controlled and structured CAD-coordination, which coordinates all CAD-related information following procedures and requirements contribute to time savings. All planners are working then with the correct and consistent documents at any given time. Some of the drawings used today only exist on paper, some in simple CADformat, or there are no drawings at all. CAD-coordination in the construction industry will be at least as important and necessary in the future as it is today. Most construction is done today with 2D- and/or 3D-technology. Property owners/managers have realized the importance of CAD-coordination and use of a CAD-specification. This requires a clear and shared goals of all involved and interested parties in the construction industry. While the programs might get more information-bearing, over time, some construction projects begun to take steps from simple CAD-design to the BIM-design. The problem is not how to apply and use these future designprograms, but more on how to coordinate the digital information. BIM is a way to manage object-oriented information in a more focused and controlled way. Especially when we use the parametric modeling. When changes are made to a construction segment in the model and the remaining segments gets updated automatically, implies that all actors involved and affected by specific changes should always have correct and updated documents. A CAD-coordinator who develop and acquire early experience of this process should be able to coordinate information which is constantly updated. For many planners BIM is relatively new, but they are very positive and open to new designways. It seems that the CAD-coordinator will in future be known as "BIMcoordinator", which in turn creates a development opportunity for all CAD-coordinators. In several cases, planners are optimistic about the timing and cost benefits, which could be avoided since this information can be obtained by means of 4D- and 5D-modeling. The customer may get an overview of how much the construction will cost and how much time CAD-samordning – en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin 6 each construction segment will require during the design stage. Entrepreneurs can make volume calculations and organize their material lists. They also want to focus on ordering and managing 3D-design, coordination in 3D and calculatio in 3D. This allows contractors to achieve greater commitment, increased productivity and fewer revisions. Managers can get great benefit with drawings and documents of good quality that they can make use of throughout the buildings lifecycle. They can save money and time when they do not need to pay for post processing work. They also have the option of using the right information in the models by downloading the information that a tenant or customer needs, resulting in more satisfied customers. Changing the approach that is used is never easy and to advocate for BIM is a big step for some parties, although 5-10 % of construction projects today are made in BIM. New and relatively large projects should therefore be done with 4D- or 5D-technology. Pure BIMdesign is relatively untested, but the benefits of parametric modeling should reach the planners and coordinators who want to develop as a step towards the future and BIM.
Swedish abstract
CAD-samordning eller ”digital samordning”, används inte endast inom byggbranschen. Alla stora projekt som görs med CAD-program inom produkttillverkning och produktutveckling kräver maximal noggrannhet i mätdata. Teknologin tar jämna steg mot en programutveckling som blir alltmer komplex och kan i vissa fall upplevas som komplicerad och mer problematisk. Man behöver däremot inte stora kunskaper om CAD-användning för att förstå att en mer kontrollerad och strukturerad CAD-samordning som samordnar all CAD-relaterad information efter rutiner och krav bidrar till tidsbesparingar. Alla projektörer arbetar därefter med korrekta och enhetliga handlingar vid varje given tidpunkt. En del av de ritningar som används idag finns enbart i pappersformat, en del i enklare CAD-format eller så finns inga ritningar alls. CAD-samordning inom byggbranschen kommer därför att vara minst lika viktig och nödvändig i framtiden som den är idag. De flesta byggprojekt görs idag med 2D- och/eller 3D-teknik. Fastighetsägare/förvaltare har insett hur viktigt det är med CAD-samordning och användandet av en CAD-kravspecifikation. Det krävs därför en klar gemensam målbild hos alla inblandade och intresserade parter inom byggbranschen. Samtidigt som programmen kan tänkas bli mer informationsbärande med tiden, har vissa byggprojekt börjat ta stora steg från vanlig CAD-projektering till BIM–projektering. Problemet är inte hur man ska tillämpa och använda dessa framtida projekteringsprogram, utan mer på hur man ska samordna den digitala informationen. BIM är ett sätt att hantera objektorienterad information på ett mer koncentrerat och kontrollerat sätt. Särskilt när man använder sig av parametrisk modellering. När ändringar görs på ett byggsegment i modellen och resterande segment uppdateras automatiskt, medför att alla aktörer som medverkar och berörs av särskilda ändringar alltid bör ha riktiga och uppdaterade handlingar. En CADsamordnare som utvecklar och skaffar sig tidig erfarenhet kring denna arbetsprocess borde klarar av att samordna information som ständigt uppdateras. För många projektörer är BIM relativt nytt men de är väldigt positiva och öppna för nya projekteringssätt. Det ser ut som om CAD-samordnaren i framtiden kommer att kallas för ”BIM-samordnare”, vilket i sin tur skapar en utvecklingsmöjlighet för alla CAD-samordnare. CAD-samordning – en arbetsprocess mot en oundviklig evolution parallellt med teknologin 4 I flera fall är projektörer optimistiska när det gäller tidsplanering och kostnadsräkning, vilket kan undvikas då denna information kan tas fram med hjälp av 4D- och 5D-modellering. Beställaren får en översikt över hur mycket bygget kommer att kosta och hur mycket tid varje byggdel kommer att kräva redan under projekteringsskedet. Entreprenörer kan göra mängdberäkningar och utforma sina materiallistor. Entreprenörer vill även lägga fokus på att beställa och hantera 3D-projektering, samordning i 3D och kalkyl i 3D. På så sätt kan entreprenörer uppnå högre engagemang, ökad produktivitet och färre revideringar. Förvaltarna kan få ut stora förtjänster med att få in ritningar och handlingar av god kvalité som de kan använda sig av under hela byggnadens livscykel. De kan spara pengar och tid då de slipper bekosta sig för efterbearbete. De har dessutom möjlighet att med hjälp av rätt information i modellerna, snabbare hämta den information som en hyresgäst eller kund behöver, vilket ger flera nöjda kunder. Att ändra på arbetssättet som man är van vid är aldrig lätt och att förespråka för BIM är ett stort steg för vissa parter, även om 5-10 % av byggprojekten idag görs i BIM. Nya och relativt stora projekt bör därför göras med 4D- eller 5D-teknik. Renodlad BIM-projektering är ganska oprövad men fördelarna inom parametrisk modellering bör nå fram till projektörer och samordnare som vill utvecklas som ett steg mot framtiden och BIM.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject CAD-samordning
BIM-projektering
CAD-kravspecifikation
projekteringsmetodik
Handle http://hdl.handle.net/2043/8466 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics