Sjuksköterskors känslor och copingstrategier vid patienters dödsfall

DSpace Repository

Sjuksköterskors känslor och copingstrategier vid patienters dödsfall

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors känslor och copingstrategier vid patienters dödsfall
Author Bodebring, Carina ; Leveau, Anna
Date 2009
English abstract
Working as a nurse involves being in contact with death which can be a difficult experience. The aim of this literature review was to illustrate nurses’ emotions when patients die and different coping strategies used to manage those. The method used for this literature review was an overarching model witht seven steps to promote a systematic procedure. The literature search was performed in the databases PubMed and Cinahl. The quality review of included studies was performed with a protocol by Willman et al (2006) modified by the authors. The result from the nine included studies showed that grief was the most distinguished emotion but also for example anger and guilt. Most common coping strategies were talking to colleagues, distancing and avoiding the situation.
Swedish abstract
Arbetet som sjuksköterska innebär att komma i kontakt med döden vilket kan upplevas svårt. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors känslor vid patienters dödsfall och olika copingstrategier som används för att hantera dessa. Metoden som använts i denna litteraturstudie var en övergripande modell i sju steg som främjar en systematisk arbetsprocess. Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Kvalitetsgranskning av studier gjordes utifrån protokoll av Willman et al (2006) modifierat av författarna. Resultatet från de nio inkluderade studierna visade att sorg var den mest framträdande känslan men även exempelvis ilska och skuld. Mest vanliga copingstrategier var att prata med kollegor, distansering och undvikande av situation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject copingstragtegier
dödsfall
känslor
litteraturstudie
patienter
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/8471 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics