Gymnasieelevers textvärldar i mötet med svenskundervisningens textvärld

DSpace Repository

Gymnasieelevers textvärldar i mötet med svenskundervisningens textvärld

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers textvärldar i mötet med svenskundervisningens textvärld
Author Ek, Josefin ; Maza, Soumia
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken reda på vilka textvärldar några gymnasieelever rör sig i under sin fritid och de uppfattar relationen mellan dessa och skolans svenskundervisning. Det empiriska materialet samlades in på en praktisk gymnasieskola och det bestod av en enkätundersökning använd som screening-metod för efterföljande intervjuer med åtta elever. Resultatet visar att eleverna rör sig i många olika textvärldar på sin fritid, men att de tillmäter en stor del av dessa texter ringa kunskapsvärde och till följd härav menar de överlag att man inte bör integrera dessa texter i svenskundervisningen. Vår slutsats är att detta kan bero på samhällets och vuxenvärldens syn på vad som är bra respektive dålig text och att text som uppfattas som sann eller verklig tenderar att värderas högre ur ett kunskapsmässigt perspektiv. Vidare drog vi slutsatsen att det emellertid finns en vilja hos eleverna att lyfta in dokumentära inslag från fritidens textvärld i svenskundervisningen med anledning av att dessa anses besitta värdefull kunskap, då de värdesätter verklighetsbaserade texter högst.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenskämnet
textvärld
populärkultur
integrering
elevers fritidsläsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics