Utvecklingsmöjligheter i matematik - för elever i särskilda utbildningsbehov. Developments in mathematics - for pupils in special educational needs

DSpace Repository

Utvecklingsmöjligheter i matematik - för elever i särskilda utbildningsbehov. Developments in mathematics - for pupils in special educational needs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utvecklingsmöjligheter i matematik - för elever i särskilda utbildningsbehov. Developments in mathematics - for pupils in special educational needs
Author Stigborg, Lena
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka hur olika pedagoger uppfattar och beskriver möjligheter i sitt arbete med att underlätta och hjälpa elever i deras matematiska utveckling. Mitt underlag baseras på åtta kvalitativa forskningsintervjuer med utvalda pedagoger från förskoleklass till och med skolår 9. I litteraturdelen belyses kommunikationens betydelse för den tidiga matematikundervisningen och tidigare forskning och undersökningar kring mate matiksvårigheter presenteras. Betydelsefulla aspekter i det pedagogiska arbetet med att möta alla elevers olika behov samt exempel på utformningen av det specialpedagogiska arbetet och stödet utifrån olika perspektiv exemplifieras också. Samtliga pedagogerna i denna studie framhåller elevernas språkliga kompetens som betydelsefull. De skulle vilja använda sig mer av ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen vilket är utvecklande för alla elevers matematiska utveckling. Kartläggning av elevens kunskapsnivå, individualisering och variation i undervisningen, användandet av olika hjälpmedel t.ex. med hjälp av datorn samt att vardags- och verklighetsanknyta undervisningen framkommer som möjlighetsfaktorer. Även arbete i mindre grupper, specialpedagogiskt stöd och kompetensutveckling i olika former anser pedagogerna underlätta och hjälpa elever i deras matematiska utveckling. För elever i behov av extrastödinsatser har omgivningens attityder och bemötande mycket stor betydelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
matematiksvårigheter
specialpedagogik
specialundervisning
specialpedagogiskt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/8477 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics