Lära för att använda - En forskningsöversikt om hur nya medier kan användas vid återkoppling av utvärderingsresultat

DSpace Repository

Lära för att använda - En forskningsöversikt om hur nya medier kan användas vid återkoppling av utvärderingsresultat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lära för att använda - En forskningsöversikt om hur nya medier kan användas vid återkoppling av utvärderingsresultat
Author Forssell, Rebecka
Date 2009
Swedish abstract
Föreliggande uppsats är en forskningsöversikt där litteratur från områdena för utvärdering, lärandeforskning och kommunikation ligger till grund för att problematisera återkoppling av utvärderingsresultat. Den i särklass vanligaste formen för återkoppling av utvärderingsresultat är genom en skriven rapport, många gånger kompletterat med en muntlig presentation. Ett av syftena med denna uppsats är därför att vända bort blicken från denna instrumentella syn på hur ett användande kommer till stånd och i stället lyfta fram innovativa återkopplingsformer. Uppsatsen har ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär att lärande och kunskap uppstår i relationer. Centralt för det sociokulturella perspektivet är att ta till vara på det informella lärandet som sker inom organisationen. I uppsatsen diskuteras därför hur nya medier, bland annat genom diskussionsforum på nätet, kan skapa interaktion och dialog mellan kollegor för att ta tillvara på den kunskap som genereras i dessa praktikgemenskaper. Utifrån den litteratur som ligger till grund för forskningsöversikten görs det gällande att nya medier kan bidra till att skapa ett lärande hos mottagarna, som i sin tur leder till ett användande av utvärderingars rekommendationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Användning
Nya medier
Organisationslärande
Utvärdering
Återkoppling
Handle http://hdl.handle.net/2043/8480 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics