Vad innebär HBT-kunskap för sjuksköterskor?

DSpace Repository

Vad innebär HBT-kunskap för sjuksköterskor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad innebär HBT-kunskap för sjuksköterskor?
Author Dautaj, Saranda ; Thurell, Susanna
Date 2009
English abstract
According to previous studies, lesbian, gay, bisexual and transgender persons (LGBT) feel discriminated and made invisible in the healthcare sector apart from the heterosexual population. They partly avoid seeking healthcare and being open with their sexuality for fear of negative reception, which has consequences for their health. Therefore more LGBT-knowledge is demanded in healthcare by this patients. LGBT-patients is asking for an openness from healthcare personnel so they can be able to talk about life in every aspect. The aim of the study is to examine what LGBT-knowledge means for nurse practitioners, how it affects healthcare for this group of patients. The study was carried out as an empirical interview study. Interviews were done with eight registered nurse practitioners who have experience of LGBT-patients or/and had taken a course in LGBT-knowledge. The analysis has an approach to qualitative content analysis. The analysis resulted in a theme – attitudes with two main categories – healthcare on equal conditions and competence – and four secondary categories – to be open minded, to be conscious of heteronormativity, to be aware of LGBT-persons health and living conditions and to have knowledge about sexual multitude. The result shows that there is a strong will to learn and a need for LGBT-knowledge among nurse practitioners. But there is also a lack of willingness to accept the general rules to provide equal healthcare to the entire population.
Swedish abstract
Enligt tidigare forskning upplever homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) att de blir diskriminerade och osynliggjorda i vården till skillnad från heterosexuell befolkning. HBT-personer undviker delvis att uppsöka vården, samt att vara öppna med sin sexuella läggning av rädsla för negativt bemötande vilket får konsekvenser för deras hälsa. Därför efterfrågas mer HBT-kunskap i vården av dessa patienter. HBT-patienter efterfrågar en öppenhet för att kunna tala om livet i alla dess aspekter i vården. Studiens syfte var att undersöka vad sjuksköterskor innefattar i HBT-kunskap och hur det påverkar vården, bemötande för denna patientgrupp i praktiken. Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie. Intervjuer gjordes med åtta legitimerade sjuksköterskor som har erfarenhet av HBT-patienter och/eller har genomgått kurs i HBT-kunskap. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalytisk ansats. Analysen resulterade i ett tema – förhållningssätt, två huvudkategorier – vård på lika villkor, kompetens och fyra underkategorier – att förhålla sig öppen, medvetenhet om heteronormativitet, att känna till HBT-personers hälsa/levnadsvillkor, att ha utbildning/erfarenhet om sexuell mångfald. Av studiens resultat framgår att viljan att ta till sig och behovet av HBT-kunskap är stort hos sjuksköterskor. Men det finns också en brist i hur vården uppfyller de ramlagar som finns, som säger att vård skall ges på lika villkor till hela befolkningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attitudes
LGBT-knowledge
Heteronormativity
Medical knowledge
Nurse practitioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/8485 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics