Maskulinitetsuttryck - att språkhandla genus

DSpace Repository

Maskulinitetsuttryck - att språkhandla genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Maskulinitetsuttryck - att språkhandla genus
Author Asp, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Studiens syfte är att synliggöra hur olika former och uttryck av maskuliniteter konstrueras i en kommunikativ undervisningssituation. Således fokuserar examensarbetet tre lärares kommunikation med elever i en specifik undervisningsmiljö. Vidare består intentionen med studien att diskutera den miljöspecifika genusjargongen på ett samhälleligt och strukturellt plan. Detta kopplat till en genuspedagogisk diskussion. Examensarbetet är en kvalitativ studie vilken innefattar två kvalitativa datainsamlingsmetoder, observation och intervju, ett val grundat på uppsatsens innehåll och syfte. Studiens resultat beskriver en hegemonisk maskulinitet som överordnad övriga maskulinitetsuttryck, vilka yttrar sig genom heteronormativitet, förlöjligande samt ett könsstereotypt förhållningssätt och kategoriserande. Vidare har författaren uttolkat två atypiska maskulinitetstyper, vilka utmärks av egenskaper såsom förtrolighet och omsorg. Sammantaget visar examensarbetet på situationsbundna uttryck av en hegemonisk maskulinitet, vilken författaren utifrån en viss teoretisk tolkningsram, menar har tydliga beröringspunkter med ett överordnat genussystem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
maskuliniteter
genuspedagogik
språk
kommunikation
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/8494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics