I huvudrollen en statist- en modersmålslärares uppgifter

DSpace Repository

I huvudrollen en statist- en modersmålslärares uppgifter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I huvudrollen en statist- en modersmålslärares uppgifter
Author Vuris Nunez, Andigone ; Mantrell, Connie
Date 2009
Swedish abstract
Vårt forskningssyfte är att undersöka ett antal modersmålslärares arbete ur olika perspektiv. Utifrån det empiriska material som vi med olika metoder samlat söker vi svar på följande frågeställningar: Vilka centrala uppgifter har modersmålslärare i svensk skola 2009 samt hur ser modersmålslärares arbetssituation ut? Vi har intervjuat modersmålslärare, skolledare och grundskollärare för att ta del av deras uppfattning. Vi har även ställt frågor till ett antal modersmålslärare via en enkät. Vi fann att bland de uppgifter modersmålslärare har framstår kulturförmedling som den tydligaste. Övriga uppgifter som lyfts är språklärarens, stödet i identitetsskapandet samt i viss mån tolkens. . Dock verkar ekonomi avgöra i vilken utsträckning man använder sig av den forskning som finns när det gäller modersmålsundervisningens betydelse. Arbetssituationen kan, enligt våra informanter, bestå av traditionell modersmålsundervisning med ibland trötta eller omotiverade elever. Ofta förlagd utanför skoltid och utan större möjligheter att påverka den fysiska miljön. Tjänster kan fördela sig på flera skolor med organisatoriska svårigheter som konsekvens. Möjligheten att samverka, vara delaktig, blir i praktiken liten. Förutsättningar för samverkan upplevs av våra informanter som gynnsammare för de som har studiehandledning alternativt parallellundervisning i sina tjänster. Det är också dessa som uttrycker sig positivt om sin arbetssituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmålslärare
modersmålsundervisning
identitet
kultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/8495 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics