Handledningens betydelse för lärarrollen - Lärares upplevelse av hur handledningen gör skillnad för eleven

DSpace Repository

Handledningens betydelse för lärarrollen - Lärares upplevelse av hur handledningen gör skillnad för eleven

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Handledningens betydelse för lärarrollen - Lärares upplevelse av hur handledningen gör skillnad för eleven
Author Thimgren, Pia
Date 2009
Swedish abstract
Thimgren, Pia (2008) Handledningens betydelse för lärarrollen Lärares upplevelse av hur handledningen gör skillnad för eleverna (Guidance as a tool for the teacher profession Teachers’ experience of how the guidance makes sense for the pupils) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vi pratar om handledning i skolan men vem är den egentligen bra för? Mitt syfte i detta arbete är att studera om lärare upplever att handledningen de fått ta del av har betydelse för hur de bemöter eleverna i klassrummet. Mitt underliggande syfte är att studera om handledning kan vara en möjlighet för kompetensutveckling och personlig utveckling vilket kan bidra till utveckling för verksamheten. Arbetet utgår från ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt. Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod och gjort tio ostrukturerade intervjuer med lärare i skolan. De tio lärarna som ingår i studien har alla deltagit i någon form av handledning. Resultatet redovisar jag i två moment; temaområden och huvudteman. De sex olika temaområdena är: handledning, individ-, grupp- och organisationsperspektiv, handledarens roll, farhågor i handledning frågeställningar och lärarrollen. Huvudteman har rubrikerna: bemötande och handledarens kompetens. Resultatet i studien visar att lärarna upplever att det är betydelsefullt att få reflektera och få utbyte av andras erfarenheter i handledning och att detta påverkar och gör en skillnad i sättet att bemöta eleverna. Lärarna upplever att kunskapen om eleven ökar genom att de vid handledningstillfällena får ta del av andras erfarenhet av eleven. Vidare visar resultatet att handledarens kompetens påverkar handledningens resultat som även kan påverka lärares sätt att skapa relation och att bemöta i klassrummet. Ett annat resultat är att handledningen upplevs vara en möjlighet för personlig utveckling som i sin tur kan bidra till skolutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
elever
förhållningssätt
grupphandledning
handledning
kompetensutveckling
lärarroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/8497 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics