Styrning och skolutveckling i Kramfors kommun

DSpace Repository

Styrning och skolutveckling i Kramfors kommun

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Styrning och skolutveckling i Kramfors kommun
Author de Vahl, Olle ; Gunnarsson, Hanna
Date 2009
Swedish abstract
Det här examensarbetet handlar om skolorganisation och styrning, och är en fallstudie av Kramfors kommun. Vi har utgått från frågeställningar som handlar om vilken typ av styrning av skolan som finns i Kramfors kommun och vilka strategier kommunen har för att hantera de problem som uppstår i och med den låga befolkningstätheten och det minskande elevantalet. Vi har använt kvalitativa intervjuer som metod och intervjuat rektorer, lärare och en politiker som har ansvar för gymnasiet. Intervjuerna gjordes under en veckas fältstudie i Kramfors. Våra resultat är att kommunen styr skolverksamheten med hjälp av olika styrningsverktyg, främst den ekonomiska och ideologiska styrningen. Vi uppfattar att politikerna styr skolverksamheten utifrån ett bytänkande, där tätorter bedöms på olika sätt beroende på i vilken del av kommunen de ligger. Den tydligaste pedagogiska konsekvensen av den låga befolkningstätheten är elevernas pendling. Kommunens låga befolkningstäthet och valet av skolorganisation av små skolenheter i de mindre orterna får bland annat ekonomiska konsekvenser för lärarnas tjänstetilldelning. Det minskande elevantalet ger pedagogiska konsekvenser när skolorna riskerar att bli för små för att den pedagogiska kvaliteten ska kunna upprätthållas. De ekonomiska konsekvenserna av det minskande elevantalet är en sämre resurstilldelning till skolan vilket riskerar leda till nedskärningar och omstrukturering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skola
skolutveckling
befolkningstäthet
pendling
befolkning
elevanta
centralisering
glesbygd
kommun
Kramfors
Handle http://hdl.handle.net/2043/8502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics