Sex lärares arbetsmetoder och åsikter kring

DSpace Repository

Sex lärares arbetsmetoder och åsikter kring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sex lärares arbetsmetoder och åsikter kring
Author Asadi, Elize
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet ställer frågan i vilken mån den individuella utvecklingsplanen integreras i den dagliga undervisningen och elevernas lärande. Utgångspunkten har varit två frågeställningar: vilka arbetsmetoder använder lärare i arbetet med den individuella utvecklingsplanen och vilka för- och nackdelar ser de med dokumentet? Problemområdet introduceras med en förklaring av den individuella utvecklingsplanen för att senare ge en inblick i den tidigare forskningen. De teoretiska utgångspunkterna har varit det sociokulturella, kognitiva samt det behavioristiska perspektivet på inlärning och lärande. Empirin bestod av sex klasslärare i de lägre årskurserna från tre skolor. Lärarna intervjuades separat och materialet transkriberades för att sedan redovisas i empirin. Resultatet blev att skolorna har varierade arbetsmetoder och dokumentet är integrerat i undervisningen i olika mängder. De arbetar med portfolio, stenciler och uppsatta mål. Även om arbetsmetoderna varierade mellan skolorna kunde man se många likheter i deras uttalande om för- och nackdelar. Bland fördelar nämndes det att dokumentet gav framförhållning, var tydligt för samtliga parter samt konkret. Nackdelar var framförallt att arbetet var tidskrävande, för mycket fokus på kunskap och att somliga lärare såg en risk i att förtydligandet av elevernas situation kan påverka de svaga eleverna negativt. Samtliga lärare använde den individuella utvecklingsplanen som flitigast inför utvecklingssamtalet och utöver det var det två skolor som använde dokumentet i större mån under undervisningen. Ett mönster som kunde ses var att de lärare som integrerade IUP i en större grad även hade kontinuerligt avsatta tider för diskussion och vidareutveckling av dokumentet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsmetoder
för- och nackdelar
IUP
inlärning
portfolio
Handle http://hdl.handle.net/2043/8504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics