Elevers eget ansvar och inflytande:möjligheter och begränsningar på gymnasienivå.

DSpace Repository

Elevers eget ansvar och inflytande:möjligheter och begränsningar på gymnasienivå.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers eget ansvar och inflytande:möjligheter och begränsningar på gymnasienivå.
Author Söderström, Therese ; Persson, Sylvia
Date 2009
English abstract
In this thesis we have examined the high school students' attitudes to the ownership of the school and their perceptions of influence on teaching. We have made a study of two classes in the social sciences program in two high schools. We believe it is important to conduct a study of such nature, then students responsibility and influence over the school are elements highlighted in Lpf 94. There is also a lack of similar studies of secondary schools. Our study based on questionnaires and interviews. We have done six interviews, four mini-interviews and two teacher interviews, and shared out a questionnaire to pupils in both classes. The method we used by us are for the most part qualitative, in the form of an analysis of the collected material. It is the students' approach to teaching that is the focus of this study, and teachers' perspective is complementary. The changes in society that exists today has affected the school, and requirements such as flexibility, autonomy and participation on the individual. It is therefore of interest to examine the strategies that students use them to manage their schoolwork. In our thesis, we see that the motivation and influence, and individual responsibility are linked. Too much individual responsibility can be problematic for some students, and can, for example, lead to stress and lead to poor performance. To have influence over the instruction can lead to the students feel more motivation, and we have seen that many students think it is important to have influence over their studies. But it can also lead to problems. It is not all students want or in a constructive way can affect the teaching, because it is difficult to have the same glance that a teacher has. Elevinflytande can sometimes limit the teacher's work, when pupils' influence over the instruction is not challenged.
Swedish abstract
I denna uppsats har vi undersökt gymnasieelevers attityder till eget ansvarstagande i skolan och deras upplevelser av inflytande på undervisningen. Vi har gjort en studie av två klasser på samhällsvetenskapsprogrammet i två gymnasieskolor. Vi menar att det är av vikt att genomföra en undersökning av sådan art, då elevers ansvar för och inflytande över skolarbetet är element som betonas i Lpf 94. Det råder även brist på liknande studier av gymnasieskolor. Vår undersökning bygger på enkäter och intervjuer. Vi har gjort sex intervjuer; fyra elevintervjuer och två lärarintervjuer samt delat ut en enkät till elever i de båda klasserna. Den metod som vi använde oss av är till största del kvalitativ, i form av en analys av vårt insamlade material. Det är elevernas synsätt på undervisningen som är det centrala i denna studie, och lärarperspektivet fungerar som ett komplement. De samhällsförändringar som råder idag har påverkat skolan, och krav som exempelvis flexibilitet, självständighet och delaktighet ställs på individen. Därför är det av intresse att undersöka vilka strategier som elever använder sig av för att hantera sitt skolarbete. I vår uppsats ser vi att motivation och inflytande samt eget ansvar är sammankopplade. För mycket eget ansvar kan vara problematiskt för elevernas del, och kan t.ex. utmynna i stress samt leda till dåliga prestationer. Att ha inflytande över undervisningen kan leda till att elever känner större motivation, och vi har sett att många elever tycker att det är viktigt med inflytande över sina studier. Men det kan också leda till problem. Det är inte alla elever som vill eller på ett konstruktivt sätt kan påverka undervisningen, på grund av att det är svårt att ha samma överblick som en lärare har. Elevinflytande kan dessutom ibland begränsa lärarens arbete, när elevernas inflytande över undervisningen inte ifrågasätts.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ansvar
elever
gymnasium
inflytande
Lpf 94
Handle http://hdl.handle.net/2043/8513 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics