Idrott i skilda världar? En kvalitativ studie om motiven till och betydelsen av föreningsidrott för individer med ett handikapp

DSpace Repository

Idrott i skilda världar? En kvalitativ studie om motiven till och betydelsen av föreningsidrott för individer med ett handikapp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Idrott i skilda världar? En kvalitativ studie om motiven till och betydelsen av föreningsidrott för individer med ett handikapp
Author Ekberg, Michel ; Hafen, Niklas
Date 2009
English abstract
ABSTRACT The present study intends to study what motivates individuals with a disability to choose to be a part of the organized sport on their spare time and what importance these individuals gives their participation in the organized sport. The method we have chosen are qualitative interviews. It is eight individuals with a disability that has been interviewed and all of these are members in a sport association for disabled individuals. It is their response acting basis for the study results. The study's theoretical starting points are Pierre Bourdieus concepts habitus, symbolic capital and social field and the terms investment value and intrinsic value. The results of the study show that the social network is crucial when it concerns our individual’s motive to engage in the organized sport on their spare time. Desire to compete, develop and conduct a serious training is also a crucial reason for our individuals. There are also a few individuals which emphasizes the opportunity to meet like-minded people as a motive to engage in the organized sport. When it comes to the significance of taking part in the organized sport for our individuals, one important aspect is the opportunity to meet friends with a similar taste and interest in a specific sport. Furthermore, the organized sport is important in our individuals desire to create an identity and a meaningful existence. Organized sport is also important for our individuals if they feel that they have the ability to develop and that their performance improves. Essential in the context related to the importance of organized sport is the fact that our individuals performance is strongly related to whether the performance is good and that there is a sporting development. Finally, it is important for our individuals to have the opportunity to influence their training even if they accept a hierarchical power structure which means that the coach has the last word. They are also seeking even greater opportunity to be able to influence the overall direction within their sport association.
Swedish abstract
ABSTRAKT Föreliggande studie avser att studera vilka motiv individer med ett funktionshinder har för att välja att föreningsidrotta som fritidsysselsättning och vilken betydelse dessa individer tillskriver sitt föreningsidrottande. Den metod som vi har valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Det är åtta informanter vilka har ett funktionshinder som är intervjuade och alla dessa är medlemmar i Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH). Det är deras svar som agerar utgångspunkt för studiens resultat. Studiens teoretiska utgångspunkter är Pierre Bourdieus begrepp habitus, symboliskt kapital och socialt fält samt begreppen investeringsvärde och egenvärde. Studiens resultat visar att det sociala nätverket har en avgörande betydelse när det rör våra informanters motiv till att föreningsidrotta på sin fritid. Längtan efter att tävla, att utvecklas och att bedriva en seriös träning är också avgörande motiv för våra informanter. Det finns också informanter vilka betonar möjligheten att träffa likasinnade som ett motiv för att föreningsidrotta. När det rör vilken betydelse våra informanter tillskriver sitt föreningsidrottande, framkommer det att föreningsidrotten är ett socialt fält där möjligheten att träffa kamrater och andra vilka delar en gemensam syn och smak för en specifik idrottspraktik är betydelsefull. Vidare är föreningsidrotten betydelsefull i våra informanters strävan efter att skapa sig en identitet och en meningsfull tillvaro. Föreningsidrottandet är även betydelsefullt för våra informanter om de känner att de utvecklas och att prestationen förbättras. Essentiellt i sammanhanget om föreningsidrottens betydelse är att den är starkt relaterad till om prestationen är bra och att det sker en idrottslig utveckling. Avslutningsvis är det betydelsefullt för våra informanter att ha möjligheten att påverka det egna idrottsutövandet även om de accepterar en hierarkisk maktstruktur där tränaren har sista ordet. De eftersträvar även en ökad möjlighet till att kunna påverka föreningens övergripande inriktning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föreningsidrott
Funktionshinder
Motiv
Betydelse
Habitus
Symboliskt kapital
Socialt fält
Handle http://hdl.handle.net/2043/8555 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics