Sociala nätverkets betydelse för elever med svårigheter i matematik

DSpace Repository

Sociala nätverkets betydelse för elever med svårigheter i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Sociala nätverkets betydelse för elever med svårigheter i matematik
Author Karlsson, Ingemar
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att få en bild av det sociala nätverket och dess betydelse för elever med svårigheter att klara matematikämnet på grundskolan. I det sociala nätverket inbegrips konsekvenser av föräldrarnas utbildningsnivå och effekter av konflikter mellan normsystem runt eleven. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och har intervjuat två manliga matematiklärare på grundskolans högstadium. De har lämnat uppgifter om kön, etnisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå samt socialgrupps- tillhörighet för nio stycken elever som i skolår åtta inte uppnådde betyget godkänd i matematik. Resultaten visar sammanfattningsvis att den sociala bakgrunden spelar en stor roll för elevernas arbetsro och kunskapsutveckling. Sociala problem i hemmet har orsakat eller förvärrat elevernas förmåga att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Nyckelord: Bakgrundsfaktorer, dyskalkyli, etnicitet, genus, matematiksvårigheter, sociala nätverket, särskilt undervisningsbehov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyskalyli
särskilt undervisningsbehov
Handle http://hdl.handle.net/2043/8567 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics