Professionalism som statlig kontroll- och styrningsmekanism: utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket

DSpace Repository

Professionalism som statlig kontroll- och styrningsmekanism: utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Professionalism som statlig kontroll- och styrningsmekanism: utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket
Author Lilja, Peter
Date 2009
Swedish abstract
I den offentliga debatten kring läraryrket hävdas behovet av att öka statusen för lärarna som yrkesgrupp i syfte att locka ”bättre” studenter till lärarutbildningarna och som ett sätt att motivera högre lärarlöner. Läraryrkets professionalisering har därför varit ett viktigt mål för lärarnas fackliga organisationer. Framförallt Lärarnas Riksförbund har, i linje med detta, drivit på frågan om införandet av lärarlegitimationer som ett sätt att professionalisera läraryrket, något som nu ser ut att bli verklighet. Samtidigt pågår, i den internationella lärarforskningen, en diskussion kring huruvida tilltagande globaliseringstendenser och förändringar av utbildningssystemens organisation innebär att läraryrket snarare deprofessionaliseras än professionaliseras. Då utbildning blir allt viktigare som markör för konkurrenskraft på den globala marknaden samtidigt som västvärldens utbildningssystem allt mer decentraliseras, behöver staten och dess företrädare nya möjligheter att styra verksamheten på distans. Inom professionssociologin framförs av olika forskare tankar kring att professionalism, i det senmoderna samhället, kommit att användas just som en indirekt styrningsmekanism, vars syfte är att styra genom att via människors önskan om att uppfattas som professionella i allt högre grad reglera vad som är att betrakta som ”rätt” yrkesutövning. Det är först i samband med att den svenska skolan decentraliseras som talet om lärarna som professionella blir vanligt. Följande paper diskuterar införandet av legitimationer för lärare som en del av statens strategier för att skaffa sig ökad kontroll över lärares arbete i en decentraliserad skola och huruvida denna strategi i sin förlängning kan innebära en omprofessionalisering av läraryrket; skapandet av nya lärarsubjekt, anpassade till den globala kunskapsekonomins krav på effektivitet och ansvarskyldighet.
Language swe (iso)
Subject läraryrket
professionalism
Lärarutredningen
lärarlegitimation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Svenska nätverket för professionsforsknings konferens, Gränssättning i... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/8589 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics