Antologiers frågor och critical literacy. En studie av frågor och arbetsuppgifter till skönlitterära texter för grundskolans senare år

DSpace Repository

Antologiers frågor och critical literacy. En studie av frågor och arbetsuppgifter till skönlitterära texter för grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Antologiers frågor och critical literacy. En studie av frågor och arbetsuppgifter till skönlitterära texter för grundskolans senare år
Author Martinsson, Kerstin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka i vilken mån ett urval arbetsuppgifter till skönlitterära texter i läroböcker skapar möjlighet för elever att nå de mål gällande skönlitteratur, som fastställts i läroplanen. Det empiriska underlaget består av de frågor som hör till totalt nio texter ur tre olika antologier för grundskolans senare del. Materialet har bearbetats med en innehållsanalys och analyserats dels utifrån ett receptionsteoretiskt perspektiv och dels utifrån begreppet literacy, litteracitet. Resultatet visar att läroböckernas uppgifter ger eleverna möjlighet att träna flera olika kompetenser, eftersom olika typer av frågor erbjuds till de allra flesta texterna. Brister finns dock då det är en övervikt av frågor som tränar ytlig läsförståelse. Frågor som väckts rör främst lärarens roll, samt i vilken mån det skapas möjligheter även för de svagare eleverna att träna alla aspekter av läsförståelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject högstadiet
literacy
litteracitet
litteraturreception
litteraturundervisning
läromedel
receptionsteorier
skönlitteratur
socioekonomisk bakgrund
textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/8598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics