Ägarlägenheter - finns möjlighet till etablering i befintlig bebyggelse?

DSpace Repository

Ägarlägenheter - finns möjlighet till etablering i befintlig bebyggelse?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pålsson, Jenny
dc.contributor.author Johansson, Jessica
dc.date.accessioned 2009-09-24T08:10:02Z
dc.date.available 2009-09-24T08:10:02Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8600
dc.description Bakgrunden till arbetet ligger i de lagändringar som trädde i kraft den 1 maj 2009. Med hjälp av dessa blir det möjligt att inrätta ägarlägenheter som en ny boendeform i Sverige. Vi vill klargöra vad som gäller för att få inrätta ägarlägenheter i befintlig bebyggelse samt utreda hur erfarenheter, kunskaper och förväntningarna på den nya boendeformen ser ut. Vid ett flertal tillfällen sedan 1990-talet har frågan om att få inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt s.k. ägarlägenheter varit aktuell. År 2004 infördes möjlighet till tredimensionell fastighetsindelning, vilket är avgörande för att kunna skapa ägarlägenheter. Boendeformen är vanlig utomlands. Lagändringarna för hur en ägarlägenhet i Sverige ska ses påminner mest om Danmarks ejerlejigheder. En ägarlägenhetsfastighet ska innehålla endast en bostadslägenhet, som vanligtvis utgörs av lägenhetsutrymmet inklusive ett ytskikt, och ingå i en sammanhållen enhet om minst tre sådana. De kan bildas antingen i nyuppförda byggnader eller genom ombildning av äldre byggnader där det aktuella utrymmet inte till någon del har använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. Vid fastighetsbildning måste Lantmäteriet ta i beaktande att fastigheten som bildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål samt rättsligt försäkrad tillgång till vatten och avlopp. Det bästa sättet att försäkra en byggnad dessa tillgångar är genom bildandet av en gemensamhetsanläggning eller med fastighetsbildningsservitut. En gemensamhets-anläggning förvaltas av en samfällighetsförening där fastighetsägarna är andelsägare i föreningen. Utifrån intervjuerna kan man konstatera att erfarenheten och kunskapen om ämnet är begränsad. Förväntningarna på den nya boendeformen är högt ställda. Man tror bl.a. att tillkomsten kan leda till minskat tryck på bostadsmarknaden och ge möjlighet för fastighetsägare att utnyttja onyttiga ytor på ett bättre sätt. en
dc.description.abstract The background to the work lies in the legislative changes which came into effect May 1, 2009. The changes will make it possible to establish ownership condominiums as a new form of housing in Sweden. We want to clarify how to adapt ownership condo-miniums in existing settlements, and examine how experience, knowledge and expectations of the new housing arrangements are. On several occasions since the 1990s, questions have arisen to establish ownership of an individual apartment inside an apartment-complex. In 2004, three dimensional real estate division was introduced, which is essential to create ownership condominiums. This housing form is used internationally. The legislative amendments on the procedures of condominium ownership in Sweden will be most reminiscent of Denmarks ejerlejigheder. A condominium property should contain only one dwelling, which usually consists of the apartment space and a surface layer, and it should be a part of a cohesive unit of at least three such. They can be established either in new buildings or by conversion of older buildings where no space has been used as a dwelling in the past eight years. During a property formation the Lantmäteriet must take into consideration that the property formed becomes durable. It should be suitable for its purpose and have insured access to water and sewage systems. The best way to assure that a building gains these assets is through the formation of a single-unit establishment or property assessments. Jointly-owned property areas are managed by a cooperative were the owners of the condominiums are members. From the interviews, it can be said that the experience and knowledge of the subject is limited. There are high expectations of the new housing form. It is believed among other things that the appearance may lead to less pressure on the current real-estate market. This will also create new opportunities for property-owners to use vacant space in a better way. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
dc.subject ägarlägenhet en
dc.subject 3D-fastighet en
dc.title Ägarlägenheter - finns möjlighet till etablering i befintlig bebyggelse? en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics