WC-spolning med regnvatten

DSpace Repository

WC-spolning med regnvatten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title WC-spolning med regnvatten
Author Gyllensvärd, Niklas
Date 2009
English abstract
The vast majority of the Swedish population today flushes their toilet with drinking water. Flushing the toilet with rain water is used diligently on multiple locations around the world, typically where there is a shortage of fresh water. In Sweden though, the popularity of rain water harvesting has not yet been successful. The cause of this can be deducted to several factors, where the most important and the most influential are the abundant source, and therefore low cost, of fresh water in Sweden and the lack of competition among retailers, which results in a high investment cost of rain water harvesting equipment for the consumer. The focal point of this Bachelor’s Degree project is to make a fundamental analysis of rain water and the possibilities of using rain water instead of drinking water for flushing the toilet. The procedure of the project has consisted of a study of sources, a compilation of information relevant to rain water and the use of rain water as flushing water in the toilet and an analysis of a calculated average house in Malmo, Sweden, and a comparison between a traditional toilet flushing system and a rain water toilet flushing system of the same average house. The result of the analysis clearly shows that a rain water toilet flushing system can not be justified from a economical standpoint in the case of the average house, but also that there is a realistic chance of an economical profit in the future or if used with other building types.
Swedish abstract
Idag spolar den stora majoriteten av alla invånare i Sverige med dricksvattnen i toaletten. Spolning med regnvatten i WC är något som på flera håll i världen används flitigt främst i områden med någon slags vattenbrist. Men i Sverige har regnanvändande anläggningars popularitet inte riktigt slagit igenom ännu. Orsaken till detta kan härledas till flera faktorer. De viktigaste och de som påverkar mest är; den goda tillgången och således låga priset på dricksvatten i Sverige, samt begränsad konkurrens bland företag och återförsäljare vilket ger ett högt investeringspris på regnanvändande anläggningar för konsumenten. Fokus i detta examensarbete ligger på att göra en grundläggande analys av regnvatten och möjligheterna att genom en regnanvändande anläggning kunna använda regnvatten istället för dricksvatten för att spola i toaletten med. Tillvägagångssättet har varit att genom en studie av olika källor sammanställa information relevant till ämnet regnvatten och regnvattenanvändning till WCspolning, följt av en analys och jämförelse av hur ekonomiskt hållbar en regnanvändande anläggning i ett standardhus beläget i Malmö är, i förhållande till samma standardhus med en traditionell dricksvattenförsörjning för WC-spolning. Resultatet av analysen visar tydligt att en regnvattenanvändande anläggning i fallet med standardhuset i dagsläget inte går att rättfärdiga ur ekonomisk synpunkt, men även att det finns möjlighet till en realistisk ekonomisk förtjänst i andra byggnader eller i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject regnvatten
WC-spolning
tappvatten
rain water
toilet flushing
drinking water
Handle http://hdl.handle.net/2043/8617 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics