Matematik i förskolan – Två förskolors syn på matematik

DSpace Repository

Matematik i förskolan – Två förskolors syn på matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matematik i förskolan – Två förskolors syn på matematik
Author Palmqvist, Åsa ; Romero, Barbro
Date 2009
Swedish abstract
Palmqvist, Å och Romero, B (2009) Matematik i förskolan. Malmö Högskola. Utgångspunkten för undersökningen var att jämföra två förskolors sätt att arbeta med matematik. Syftet var att se om det fanns en skillnad i pedagogers förhållningssätt inom arbetet med matematik i förhållande till vilka satsningar som gjorts i de olika förskolorna. För att få fram ett resultat föll valet på att studera hur pedagoger resonerar kring matematik i förskolan med utgångspunkt i Läroplanen, Lpfö98. Betoningen ligger på barns lust att lära samt att studera hur medvetna pedagoger är om matematik i sitt arbetssätt och det matematiska språket. Våra frågeställningar är: - Hur ser pedagoger på barns matematiska lärande? - På vilket sätt använder sig pedagogerna medvetet av ett matematiskt språk? - Hur ser pedagoger på matematikens roll i förskolan? För att få svar på frågeställningarna har intervjuer ägt rum med fyra pedagoger på respektive förskola. Den teoretiska utgångspunkten har varit Vygotskijs kulturhistoriska teori samt Pramling Samuelssons utvecklingspedagogik. Inom tidigare forskning har fokus legat på barns lärande, pedagogers medvetenhet samt pedagogers synsätt på matematik. Resultatet av undersökningen visar att det fanns skillnader som bestod i bruket av ett korrekt matematiskt språk samt att förskollärarna på Tulpanens förskola hade en medvetenhet kring sin egen roll som pedagog. Det gemensamma var att majoriteterna av pedagogerna på de båda förskolorna arbetade på ett oplanerat och delvis omedvetet sätt med matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
lärande
medvetenhet
förskola
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/8698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics