Interaktiv examination för självbedömning och lärande

DSpace Repository

Interaktiv examination för självbedömning och lärande

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Interaktiv examination för självbedömning och lärande
Author Jönsson, Anders
Editor Bering, Lisbeth ; Dolin, Jens ; Krogh, Lars Brian ; Sölberg, Jan ; Sörensen, Helene ; Troelsen, Rie
Date 2006
English abstract
An important skill for both students and in-service teachers, is the ability to assess their own competency. Self-assessment skills are seen as a way to identify own learning needs, which is a prerequisite for professional development. However, in order to develop, self-assessment skills need practice and feedback. This text describes an Internet based mode of examination where student teachers assess their own competency, analyze classroom situations simulated through digital video, and reflect on their answers in relation to professional analyzes. Results show that most students overestimate their ability when self assessing. When comparing with professional analyzes, mostly differences in attitude is identified. Further learning needs formulated is primarily related to practical training in the classroom.
Swedish abstract
En viktig förmåga för såväl studenter som praktiserande lärare, är förmågan att bedöma sin egen kompetens. Självbedömning ses här som ett sätt att identifiera egna utbildningsbehov, vilket är en förutsättning för professionell utveckling. Självbedömning behöver dock övning och feedback för att förbättras. Denna text beskriver en internetbaserad examinationsform där lärarstudenter bedömer sin kompetens, analyserar videosimulerade klassrumssituationer och reflekterar över sina svar utifrån jämförelser med professionella analyser. Resultaten visar att de flesta studenterna övervärderar sin förmåga i självbedömningen. I jämförelsen med professionella analyser identifierar studenterna främst attitydskillnader mellan de egna svaren och de professionella analyserna. De utbildningsbehov som formuleras är främst knutna till verksamhetsförlagd praktik.
Publisher Danmarks Pedagogiske Universitets Forlag
Host/Issue Naturfagsdidaktikkens mange facetter
ISBN 87-7684-087-5
Pages 6
Page 451-456
Language swe (iso)
Subject lärarutbildning
bedömning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/8702 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics