Handheld calculators as tools for students' learning of algebra

DSpace Repository

Handheld calculators as tools for students' learning of algebra

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Handheld calculators as tools for students' learning of algebra
Author Persson, Per-Eskil
Date 2009
English abstract
What evidence can be found in recent research literature of the potential positive or negative effects of using graphic calculators (GC) and symbolic calculators (CAS) in mathematics education? The focus of this literature review is the use of handheld calculators and their effect on algebra learning, with theoretical backgrounds for the use of this type of technology in classroom practice. Special attention is given to three areas: students’ conceptions of literal symbols and of algebraic expressions, fundamental for their ability to work with algebra; functional and modelling approaches, both important for students’ view of algebra as a useful tool in problem solving; and approaches within CAS, which put special demands for changes in educational methods. Results of some recent meta-studies, based on a relatively large number of research papers and reports, are also discussed, as well as the importance of students’ and teacher’s beliefs. Common results are compiled and synthesised for a formulation of some important implications for teaching and pre-service teacher education.
Swedish abstract
Vilka belägg kan man finna i nyare forskningslitteratur för potentiellt positiva eller negativa effekter av att utnyttja grafräknare (GC) och symbolhanterande räknare (CAS) i matematikundervisningen? Fokus för denna litteraturgenomgång är användningen av räknare och deras effekt på algebralärande, inklusive teoretisk bakgrund för användningen av denna typ av teknologi i klassrumsarbetet. Särskild uppmärksamhet ägnas tre områden: elevers uppfattningar om bokstavssymboler och algebraiska uttryck, fundamentala för deras förmåga att arbeta med algebra; funktions- och modelleringsansatser, båda viktiga för elevers syn på algebra som ett användbart verktyg i problemlösning; samt ansatser med CAS, som ställer särskilda krav på förändringar i undervisningsmetoderna. Resultat från några nyare metastudier, baserade på ett relativt stort antal forskningsrapporter, diskuteras såväl som betydelsen av elevers och lärares uppfattningar om räknare. En sammanställning och syntes av vanligt förekommande resultat görs för en formulering av några viktiga implikationer för undervisning och lärarutbildning.
Publisher NCM, Göteborgs universitet
Host/Issue NOMAD;2
Volume 14
ISSN 1104-2176
Pages 29
Page 49-77
Language eng (iso)
Subject algebra
calculators
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/8703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics