Vikten av uppvärmning före fysikt arbete

DSpace Repository

Vikten av uppvärmning före fysikt arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vikten av uppvärmning före fysikt arbete
Author Lasson, Mats
Date 2009
English abstract
Abstract The importance of warming up before doing physical labour The aim of my study was to examine practical work on building sites with morning warming before physical work. I wanted to know if morning warming up is a good tool for building people, which can help to manage longer working in construction than earlier. The know-ledge I acquired during my work I hope will motivate building students will acquire morning warming up in their working life in construction. To reach my target of the investigation I did in total five interviews on construction sites, since I had also group interviews with construction workers on morning warming up to their work. I also made four telephone interviews with people from different construction companies that were partially familiar with the subject: morning warming up. Downloaded information from writings and publications which speak about healthy lifestyles in general and operating manner that does good for the body. The people I interviewed were working directors, the person responsible for morning warming ups and a number of construction workers. This was done to get a basis of experiences from the morning warming up on construction sites by construction people in different positions. I listened to construction people who were both for and against the morning warming up and building and construction workers. I tried to study as much factual literature as possible, to get as broad a knowledge as possible in order to use it in my own activities on the construction school in Eslöv. In conclusion my study shows that morning warming up is done only in some work-places. For it to work with morning warming up there must be a person responsible for the warming up in the workplace. They must be continuously connected with the start of the working day and on hours paid. Keywords: Work, morning warming up, motivation, injury prevention, tools
Swedish abstract
Malmö Högskola Vårterminen 2009 Lärarutbildningen Säl III:2 Sammanfattning Vikten av uppvärmning före fysiskt arbete Målet med mitt examensarbete var bland annat att göra en undersökning hur det rent praktisk fungerar på byggarbetsplatser med morgonuppvärmning före fysiskt arbete. Jag ville ta reda på om morgonuppvärmning är ett bra verktyg för byggfolket som kan bidra till att klarar ett längre arbetsliv i byggbranschen än tidigare. De kunskaper jag inhämtat under mitt arbete hoppas jag ska motivera byggeleverna att tillägna sig morgonuppvärmning i sitt arbetsliv i byggbranschen. För att nå mitt mål med undersökningen så gjorde jag sammanlagt sex stycken intervjuer på byggarbetsplatser, sedan hade jag även gruppsamtal med byggnadsarbetarna om morgonuppvärmning på deras arbetsplats. Jag gjorde också fyra telefonintervjuer med personer från olika byggföretag som delvis var insatt i ämnet morgonuppvärmning. Hämtade in information från skrifter och publikationer där man uttalar sig om hälsosamt levnadssätt i allmänhet samt rörelsesätt som gör kroppen gott. De jag intervjuade var arbetsledning, personen som ansvarar för morgonuppvärmning samt ett antal byggnadsarbetare. Detta gjordes för att få ett underlag om hur morgonuppvärmning uppfattas på bygg-arbetsplatserna av byggfolk i olika befattningar. Jag lyssnade på byggfolk som var både för och emot morgonuppvärmningen samt anläggare och husbyggnadsarbetare. Jag försökte också ta in så mycket faktalitteratur som möjligt, för att få så bred kunskap som möjligt att föra vidare i min egen verksamhet på Bygg-gymnasiet i Eslöv. Sammanfattningsvis visar mitt examensarbete att det görs morgonuppvärmning enbart på vissa arbetsplatser. Slutsatsen är att för att det skall fungera med morgonuppvärmning måste det finnas en person som har ansvaret för uppvärmningen på arbetsplatsen. Uppvärmningen skall ske kontinuerligt i samband med arbetsdagens start och på betald arbetstid. Nyckelord: Arbetsplatser, morgonuppvärmning, motivation, skadeförebyggande, verktyg
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsplatser, morgonuppvärmning, motivation, skadeförebyggande, verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/8771 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics