Lärarnas medvetenhet om sitt uppdrag utifrån ett genus perspektiv

DSpace Repository

Lärarnas medvetenhet om sitt uppdrag utifrån ett genus perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärarnas medvetenhet om sitt uppdrag utifrån ett genus perspektiv
Author Linders, Sara
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Genom en litteraturstudie samt intervjuer av ett antal pedagoger på typiska manliga eller kvinnliga utbildningar som genomförts av författaren kan slutsatsen dras att skolan upprätthåller och förstärker rådande könsrollsmönster. Detta trots att det i Lpo 94 tydligt står att skolan skall motverka traditionella könsrollsmönster. Skollagen säger också att skolan ska främja jämställdhet mellan könen. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken syn lärarna hade på sitt eget förhållningssätt gentemot eleverna ur ett genusperspektiv Genom mitt resultat har jag kommit fram till att det är viktigt att lärare är medvetna om hur de arbetar och vilket förhållningssätt de har när de bemöter sina elever, för att inte förstärka och föra vidare traditionella könsmönster. Dock ska inte den enskilde läraren hållas ensam ansvarig då det framkommer att ansvariga för den pedagogiska verksamheten, till exempel rektor, bär ett stort ansvar för jämställdhetsuppdraget aktivt utövas på skolorna. Jämställdhet i skolan har en tydlig formell status och stöd i dokument. Undersökningar visar dock ofta att jämställdheten är formell – men inte reell i skola och klassrum. (Tallberg Broman, I, 2002).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genusperspektiv
jämställdhet
likvärdig utbildning
bemötande
pedagog
könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/8773 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics