Historieundervisning i de tidigare åren

DSpace Repository

Historieundervisning i de tidigare åren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieundervisning i de tidigare åren
Author Granlund, Susan
Date 2009
English abstract
I have conducted a qualitative investigation through interviewing three teachers with the purpose of finding out how these choose to teach history in the early school years. I also reflect upon the teacher’s own awareness of history considering their didactic choices of teaching, methods and thoughts regarding history. The study shows that the informants believe that history in the early years must be grounded in formal guiding documents and the aim and scope must be clear to the students. The demands on the students are based on individual ability and choice of methods and material can vary between students. The informants prefer using combinations of different types of material and aids. Part of the aim and scope of this investigation was that I as a future teacher would be able to use the information derived in the study. The most prominent factor that has derived from this study is the necessity for adapting teaching method and material to the composition of the class. Further, there is a need to be flexible and open to new ways of thinking and working.
Swedish abstract
I denna kvalitativa undersökning har jag intervjuat tre pedagoger med syftet att ta reda på hur dessa väljer att undervisa i historieämnet för elever i grundskolans tidigare år. Jag reflekterar även kring pedagogernas historiemedvetande med hänsyn till deras didaktiska val av undervisning, metoder och tankar kring historia. Min studie visar att informanterna anser att de mål som skall uppnås med undervisningen måste vara tydliga för eleverna. Det är främst olika styrdokument som styr undervisningen. Informanterna ser individualisering som en del av undervisningsmetoderna, därtill spelar de olika resurserna som skolan tillhandahåller en viktig roll. Informanterna baserar huvudsakligen sin undervisning på kombinationer av olika typer av hjälpmedel. En del av syftet med denna studie var att jag i min framtida lärarroll ska kunna dra nytta av informanternas erfarenheter och kunskaper och med det som underlag utforma min undervisning i historieämnet. Den mest framträdande faktorn som framkommit i studien är nödvändigheten att anpassa undervisningsmetodik och material till klassammansättningen. Det finns även ett stort behov av att vara flexibel och öppen för nya tankegångar och arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiemedvetande
Metodik
Historieundervisning
History awareness
Methods
Teaching history
Handle http://hdl.handle.net/2043/8783 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics