Socialt bokslut: Hässleholms IF

DSpace Repository

Socialt bokslut: Hässleholms IF

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Socialt bokslut: Hässleholms IF
Author Thiborg, Jesper
Date 2005
Swedish abstract
Denna rapport har till syfte att leda till utveckling och förbättring av verksamheten i Hässleholms IF genom att beskriva föreningen och dess verksamhet med hjälp av vägledningsmaterialet Socialt bokslut. Dessutom ska den tillhandahålla ett exempel på arbetssätt med Socialt bokslut och utvärdera densamma. I vägledningsmaterialet Socialt bokslut återfinns ett exempel på hur föreningar kan gå tillväga för att lyfta upp de sociala värden som skapas. Tre enkätundersökningar har genomförts där undersökningsdeltagarna har varit förtroendevalda/tränare, föräldrar och utövare som är delaktiga i föreningen. Sammanlagt deltog 404 personer varav 164 var flickor/kvinnor. Dessutom har dokument analyserats och centrala eller viktiga personer i verksamheten har tillhandahållit information om föreningen. Hässleholms IF är en flersektionsförening där aktiviteterna fotboll, innebandy och basket ingår i basverksamheten. Föreningen kan sägas vilja vara en satsande ”korvgrillarförening” där både en kvalitativ motionsidrott och en kvalitativ prestationsidrott ska tillhandahållas. Förutom basverksamheten arbetar föreningen med projektet Onside som är tänkt att ge barn och ungdomar i Hässleholm en bättre fritid. Föreningen finansierar sin verksamhet genom egengenererande intäkter (55 %), bidrag (35 %) och sponsorintäkter (10 %). När det gäller bidrag har ej eventuella kommunala subventioner av hyra räknats in. Den tid tränarna lägger ner på ideell basis i föreningen är dock värd minst en halv miljon per år. Resultaten av enkätundersökningarna visade att de flesta trivs bra i föreningen. Utövarna känner sig trygga i verksamheten och upplever att tränarna är bra. Förtroendevalda och tränare verkar även dem överlag vara tillfredställda med sina uppdrag. Dock återgav de aktiva både fördelar och nackdelar gällande föreningens verksamhet. Dessa lyfts upp mer i detalj i rapporten och några områden som berörs är föreningens organisationsform, verksamhetsplatser och sammanhållning. Dessutom visade resultaten att representationen av utövare i styrelserum är i parallellitet eller bättre än i andra föreningar, dock är kvinnor och individer under 20 år underrepresenterade. Vidare visade resultaten att förtroendevalda/tränare och föräldrar har likartad inställning till specialisering, tävling och konkurrens. Däremot finns en diskrepans mellan dessa två grupper gällande hur bra ungdomsidrotten är, föräldrarna ser barnidrotten som mer positiv än förtroendevalda och tränare. Många resultat av olika karaktär kommer att presenteras. I slutet av rapporten diskuteras Hässleholms IF, Socialt bokslut och aktuell rapport där konklusioner ges. Det är här som föreningens styrkor respektive svagheter lyfts upp. Hässleholms styrka är dess nytänkande och oräddhet för förändring och utveckling. Detta utmynnar i att verksamheten tycks tillfredställa samtliga aktiva på ett bra sätt. Det finns även svagheter men styrkorna är övervägande. Detta gäller även vägledningsmaterialet Socialt bokslut och detta diskuteras som sagt närmare i rapporten. Förhoppningsvis kommer rapporten att tillhandahålla information om Hässleholms IF och Socialt bokslut som är till nytta för både föreningen eller idrottsrörelsen och för intressenter såsom föräldrar, bidragsgivare och sponsorer.
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject Idrott
Socialt bokslut
Humanities/Social Sciences
Sport sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/8788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics