Andraspråkselevers språkutveckling - en studie om lärares syn på faktorer som främjar/hindrar andraspråksutveckling

DSpace Repository

Andraspråkselevers språkutveckling - en studie om lärares syn på faktorer som främjar/hindrar andraspråksutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Andraspråkselevers språkutveckling - en studie om lärares syn på faktorer som främjar/hindrar andraspråksutveckling
Author Indira, Kukic
Date 2009
Swedish abstract
Kukic, Indira (2009). Andraspråkselevers språkutveckling. En studie om lärares syn på faktorer som främjar/hindrar andraspråksutveckling Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Syftet med examensarbetet är att utifrån lärarnas arbetsätt med språkutveckling och språkinlärning hos andraspråkselever undersöka vilka faktorer som främjar eller hindrar andraspråksutveckling. Vidare har jag undersökt samarbetet lärarna emellan samt deras kontakt med föräldrarna. De frågor som studien har utgått ifrån är: Vilka arbetssätt använder lärarna på skolan när det gäller andraspråkselevernas språkutveckling? Vilka faktorer anser lärarna främjar/hindrar andraspråkselevernas språkutveckling och inlärning? Hur fungerar samarbetet mellan lärarna på skolan? Undersökningsgruppen består av tre modersmålslärare, tre svenska som andraspråklärare och sju klasslärare i årskurs fyra till sex. De metoder som jag har använt för att besvara frågeställningarna har varit att intervjua och observera lärarna från min undersökningsgrupp. De teoretiska utgångspunkterna har varit Vygotskij och Bakhtins teorier om språkutveckling, forskning kring flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk och modersmålsundervisningens betydelse för andraspråksutveckling. Studien visar att samtal, dialog och kommunikation har avgörande roll för språkutveckling. Faktorer som främjar/hindrar andraspråksutveckling är hemmet, skolan, samhället och modersmålet. Positiv syn på flerspråkighet, modersmålundervisning i och på modersmålet, hemmet som stödjer och hjälper eleven, lärarnas arbetsätt, samarbete mellan lärarna och samarbete mellan skolan och hemmet och framförallt kommunikation och interaktion med andra är viktiga faktorer som påverkar andraspråksutveckling positivt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Andraspråksutveckling,
flerspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8834 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics