Föreställningar om pedagogisk kompetens - en studie med fokus på övergång från utbildning till profession

DSpace Repository

Föreställningar om pedagogisk kompetens - en studie med fokus på övergång från utbildning till profession

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Föreställningar om pedagogisk kompetens - en studie med fokus på övergång från utbildning till profession
Author Ljungberg, Caroline
Date 2009
Swedish abstract
Relationer mellan teori-praktik och mellan utbildning-yrkesverksamhet är eviga trätoämnen och gränserna mellan dessa verkar vara omöjliga att fastslå (om det nu överhuvudtaget är önskvärt)? Hursomhelst så är den eviga diskussionen kring relationerna mellan dessa "storheter" ständigt aktuell för professionsutbildningar i allmänhet och, i kölvattnet av den senaste lärarutbildningsutredningen (SOU 2008:109), för lärarutbildningar i synnerhet. Ska fokus ligga på den praktiska yrkesverksamheten eller på en teoretisk grund för professionen? Vad behöver pedagoger för kunskap och färdigheter? Finns det en specifik pedagogisk kompetens och hur ser den i så fall ut? Går det att utbilda till en profession eller krävs det flera år i en yrkespraktik för att erövra en nödvändig kompetens? Dessa är enbart en bråkdel av de frågor som präglat debatten om (för)skola och lärarutbildning, och svaren tycks växla över tid, beroende på bl.a. vilka ideologiska vindar som för tillfället blåser. Det finns en mängd uttryck och slagfärdiga begrepp som har figurerat i debatten om pedagogisk professionalism de senaste decennierna. Exempel på dessa är det livslånga lärandet, mångfaldskompetens, reflekterande praktiker, entreprenörskap, yrkesspråk, yrkeskvalitet och yrkesetik etc., vilka tycks signalera luddighet, osäkerhet och förvirring som kan hänga samman med en upplevd (och/eller reell) negativ statusförskjutning för läraryrkena i allmänhet. Vad betyder debatten för hur pedagogisk kompetens föreställs? Hur skrivs det om pedagogisk kompetens i media? Vad tar makthavare fasta på i texter som formuleras på policynivå och hur tänker sig studenter en professionell pedagogisk kompetens? Syftet med det forskningsprojekt, som föreliggande text anknyter till, är att undersöka föreställningar om pedagogisk kompetens, dels i media och på policynivå och dels bland forskare, studenter (och f.d. studenter) och lärarutbildare på lärarutbildningen. Fokus ligger särskilt på kunskap/kompetens i utbildningen och hur denna uppfattas vara relaterad till professionen, dvs. yrkespraktiken.
Conference
"Professionskonferensen "Gränssättning inom och utanför professioner"" (2009 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject kompetens
läraryrken
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Professionskonferensen "Gränssättning inom och utanför professioner" d... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/8836 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics