Skolidrottens hinder och möjligheter

DSpace Repository

Skolidrottens hinder och möjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolidrottens hinder och möjligheter
Author Ljundahl, David ; Svensson, Kristofer
Date 2009
Swedish abstract
Skolidrottens hinder och möjligheter. En jämförelse mellan klasslärare och idrottslärare. David Jönsson Kristofer Svensson Jönsson, David & Svensson, Kristofer (2008). Skolidrottens hinder och möjligheter. En jämförelse mellan klasslärare och idrottslärare. [Obstacles and opportunities in school sports. A comparison between class teachers and gym teachers]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en idrottslärare och en klasslärare som undervisar i idrott i grundskolan resonerar kring hinder och möjligheter med idrottsundervisningen. Eftersom vår undersökning grundar sig på att just undersöka om idrottslärare och klasslärare har olika syn på skolidrotten bestämde vi oss för att analysera vårt resultat med hjälp av ett kompetensperspektiv. Detta perspektiv var till för att hjälpa oss att förstå vårt resultat och förklara varför det fanns skillnader mellan pedagogerna. Idrottslärare och klasslärare har givetvis båda kompetens inom pedagogik men eftersom idrottsläraren ska ha mer kompetens inom just idrott ansåg vi att detta perspektiv både kunde vara användbart och intressant. Arbetet besvarar frågan: Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan idrottslärare och klasslärare när det gäller deras resonemang kring idrottsundervisningen i grundskolan? Arbetet ger också en bild av hur en klasslärare kontra en idrottslärare resonerar om tiden och lokalerna som ges till idrotten och hur de anser att undervisningen påverkas av detta. Uppsatsen tar även upp vikten av att ha kunskap och kompetens inom det område man ska undervisa i. Undersökningens urval består av två idrottslärare och två klasslärare från två olika skolor som alla undervisar i idrott och hälsa i grundskolan. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och visade på en del likheter och skillnader, idrottslärarna var mer kritiska överlag och ansåg att tiden var för knapp och lokalerna för dåligt utrustade för att de skulle kunna bedriva en fullgod idrottsundervisning. Klasslärarna var inte lika kritiska och tyckte att tiden var lagom för att deras elever skulle uppnå målen och att lokalerna som de hade till sitt förfogande uppfyllde sitt syfte. Nyckelord: Idrott, tid, lokaler, klasslärare, idrottslärare, grundskolan, kompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Idrott
Tid
Lokaler
Klasslärare
Idrottslärare
Grundskolan
Kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/8866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics