School development based on the experience of a few teachers from Swedish Upper Secondary Schools

DSpace Repository

School development based on the experience of a few teachers from Swedish Upper Secondary Schools

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title School development based on the experience of a few teachers from Swedish Upper Secondary Schools
Author Paulin-Rosell, Ingrid
Date 2009
Swedish abstract
Vilka möjligheter har lärare att påverka inriktningen på utvecklingsarbetet på den egna skolan? Hur identifieras utvecklingsbehoven och av vem? Vilka verktyg förfogar lärarna över för att utveckla skolan? Syftet med studien är att ta reda på den syn några lärare på gymnasiet har på sin roll i skolutvecklingsarbetet. Syftet är också att ta reda på om det finns några gemensamma mönster i lärarnas sätt att resonera kring skolutveckling och sina möjligheter att påverka. I arbetet ges en bakgrund och några teoretiska utgångspunkter kring skolframgång, skolan som lärande organisation, skolutveckling, profession och ledarskap. Intervjuer med lärare på två gymnasieskolor i en skånsk kommun har genomförts. Det är i mötet med eleverna som utvecklingsbehoven identifieras och de viktigaste verktygen för utveckling är egen reflektion och dialog med kollegor samt fortbildning. I undersökningen betonar lärarna vikten av att skolledarna tar på sig rollen som pedagogiska ledare och att de formulerar en gemensam vision som bygger på en pedagogisk grundsyn. För att främja lärarnas känsla av sammanhang och delaktighet krävs närvarande och lyhörda skolledare som leder och deltar i ett levande pedagogiskt samtal
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolutveckling
profession
pedagogiskt ledarskap
sammanhang
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics